Dernek Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

 

Kuruluş

Madde 1 - Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Diyaliz Hekimleri Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur.Diyaliz Hekimleri Derneği aşağıdaki maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

 

Merkez

Madde 2 - Derneğin genel merkezi İstanbul’dadır.

 

Derneğin Amacı

Madde 3 - Derneğin amacı Türkiye’deki diyaliz hizmeti veren kuruluş ve hastanelerde çalışan hekimlerin sosyal haklarını korumak, etik iş şartlarında çalışmalarını sağlamak, çağın gerektirdiği bilimsel ve sosyal çalışmaları desteklemek, uygulamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve iletişimi artırmak, konuyla ilgili halen mevcut ve doğacak sorunlara bilimsel, sosyal, ekonomik çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

 

Derneğin Faaliyetleri

Madde 4 - Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

a. Kuruluş amacı ile ilgili toplantılar, seminerler, sempozyumlar düzenlemek.

b. Meslektaşların mesleki ve tıp sanatı çalışmalarında yetişme ve gelişmelerini sağlamaya ve haklarını korumaya, arttırmaya çalışmak.

c. Diğer mesleki kuruluşlar, eğitim örgütleri, tıp fakülteleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.

d. Diğer uluslar ve uluslar arası aynı amaçlarla faaliyet gösteren tıbbi kuruluşlarla ortaklığa katılma veya davet etmek, delege göndermek ve kabul etmek.

e. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mesleki faaliyetlere ilişkin toplantılara delege ve temsilci göndermek, bu maksatla ödenek almak, vermek.

f. Devlet organları ve tüzel kuruluşlarla amaçları yönünde ilişki kurup güç birliği ve yararlık sağlamak.

g. Derneğin amaçlarının gerçekleştirmesi için dergi, kitap, web sayfası, bülten oluşturarak üyelerine ulaştırmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

 

Üyelik Koşulları

Madde 5 - Derneğe üye olma ve üyelikten çıkma koşulları şunlardır:

a. Diyaliz Sertifikasına sahip olan tüm hekimler derneğe üye olabilir. Ancak Dernekler Kanunu 3. maddesinde belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar dernek üyesi olma taleplerinde dikkate alınacaktır.

b. Derneğin bir üyesi tarafından derneğe önerilmek.

c. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak.

 

Üyelik Türleri

Madde 6 - Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

a. Dernek Üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları gereken koşulları taşımak kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Üyenin yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

b. Onursal Üye: Derneğe maddi ve manevi katkısı olan, derneğin amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygıları bulunanlar arasından en az 2 üyenin önerisi ile seçilen fahri üyeliktir. Onursal üyeler organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

 

Üyelik İşlemleri

Madde 7 - Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

a. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konularını ve ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik şartlarını taşıdıklarını belirten “üyelik bildirim formunu” doldurup dernek başkanlığına sunarlar.

b. Üyelik isteğinin işleme konulması için en az 1 üyenin önerisi şarttır.

c. Dernek Yönetim Kurulu gerekli araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere en çok 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

d. Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü ödenmeden dernek üyeliği kazanılamaz.

 

Üyelikten Ayrılma

Madde 8 - Dernek üyeliği ölüm ve üyelikten ayrılma isteğiyle sona erer. Ayrılmak isteyen üyenin dernek başkanlığına yazılı olarak başvurması ile üyelik sona erer. Ancak ayrılan üyenin mali sorumluluğu çıkma talebinin yapıldığı çalışma döneminin bittiği tarihte sona erer. Kendilerinden ilgili çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9 - Dernek üyeleri aşağıda yazılı hallerde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

a. Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına, amaç ve hizmet konularına ilgisiz kalmak.

b. Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak.

 

Üyelikten Çıkarılma İşlemi ve İtiraz

Madde 10 - Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan ve üyenin savunmasını aldıktan sonra 2/3 çoğunluk oyu ile çıkarma kararını verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen çıkarma kararına karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Çıkarılan üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde üyelik kaydı silinir. Ayrılan veya çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde yasal yollara başvurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

 

Organlar

Madde 11 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. a. Genel Kurul. b. Yönetim Kurulu. c. Denetim Kurulu.

 

Genel Kurul

Madde 12 - Dernek Genel Kurulu her yıl olağan olarak Mart ayında salt çoğunlukla toplanır.Dernek Genel Kurul toplantısı şube genel kurul toplantılarının tamamlanmasından en az iki ay sonra toplanır.

 

Genel Kurul Çağrı Yöntemi Ve Toplantı İlkeleri

Madde 13 - Dernek Genel Kurulu toplantı çağrısı aşağıda gösterilmiştir.

a. Yıllık olağan toplantının yapılacağı gün, yer ve saat toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere bildirilir.

b. Aynı bildirimde aidat borçlarının ödenmesi, borçlarını ödemeyenlerin toplantıya katılamayacağı, seçme ve seçilme hakkına sahip olamayacağı uyarısı yapılır.

c. Toplantı çağrısında birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının en az 7 gün sonra yapılacağı ve ikinci toplantının katılanlarla yapılacağı bildirilir. İkinci toplantı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının en az 2 katı sayıdaki üye ile yapılmak zorundadır.

d. Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

e. Toplantıya katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen üye listesini imzalayarak toplantıya katılırlar. Toplantı için yeterli çoğunluğun bulunduğuna ilişkin tutanak başkan tarafından okunduktan sonra toplantı başkan tarafından açılarak toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçilir.

f. Genel Kurulda gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin 1/10’unun yazılı önerisiyle gündeme madde eklenebilir.

g. Dernek üye sayısının 1/5’inin yazılı başvurusu; Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ve Denetim Kurulu’nun talebiyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında toplantının yapılma nedeni dışında gündeme madde eklenmez.

h. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

i. Genel kurulda karar yeter sayısı genel kurula katılanların yarısından bir fazlasıdır.Ancak ana tüzük değişikliği ve derneğin dağılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki karar sayıları dikkate alınır.

 

Genel Kurul’un Görev Ve Yetkileri

Madde 14 - Genel Kurul, Derneğin en yetkili organı olup görev ve yetkileri aşağıya çıkarılmıştır.

a. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği,gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.

b) Çalışma dönemi yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.

c) Geçen çalışma dönemi ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu,denetim kurulu raporu,bilanço,gelir gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak,yönetim kurulunu aklamak.

d) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.

e) Çıkarılan üyelerin itirazları hakkında karar vermek.

f) Derneğe taşınmaz alımı veya derneğin taşınmaz malının satımı konusunda yönetim kuruluna gerekli yetkileri vermek

g) Derneğin uluslar arası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapılması konusunda yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar vermek.

h) Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek. i) Kanun ve ana tüzük gereğince gerekli diğer kararları vermek.

 

Yönetim Kurulu Oluşum Biçimi Ve Çalışma İlkeleri

Madde 15 - Yönetim kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Kurulu iki yıllık süre için en az 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.

b) Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre veya oylar belli değilse yazılış sırasına göre boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yedeklerin tamamen katılmasından sonra yönetim kurulunun 2 kişiye düşmesi halinde genel kurul en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

c) Seçimi izleyen 6 gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir genel sekreter bir muhasip üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

d) Yönetim kurulu ayda er az bir kez olağan toplantı ve gerektiği kadar olağanüstü toplantı yapabilir.

e) Başkanın çağrısıyla ve onun düzenleyeceği gündemle toplanan yönetim kurulu salt çoğunlukla karar verir.

 

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 16 - Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yasalar ve ana tüzük hükümleri ile genel kurul karaları doğrultusunda gereken kararları alıp uygulamak.

b) Derneği dernek başkanı aracılığıyla temsil etmek.

c) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir gider çizelgelerini hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak. Onaylandıktan sonra uygulamak.

d) Geçen çalışma dönemi ile ilgili faaliyet raporu,bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak.

e) Gerektiğinde çıkarma kararını vermek , uygulamak.

f) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ,ya kurulmuş ve kurulacak olanlara katılmaya karar vermek.

g) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarıları hazırlamak.

 

Denetim Kurulu

Madde 17 – Dernek her türlü denetime açıktır.İç denetim , Denetim Kurulu tarafından yapılır.Denetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir..

a) Denetim Kurulu genel kurulca 2 yıl için seçilmiş 2 asıl ,2 yedek üyeden oluşur.

b) Denetim kurulu en az üç ayda bir toplanarak denetim raporu hazırlar.

c) Denetim kurulu,derneğin bütçe , hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerini inceleyerek inceleme sonuçlarını ,önerilerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı,yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüldüğü yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunarak önerilerde bulunmak;çalışma dönemi sonunda çalışma dönemi raporu, bilanço ,gelir gider cetvelleri hakkında görüşlerini raporla genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

 

Ortak Hükümler

Madde 18 – Yönetim ve denetim kurulları üyeleri özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya veya özürlü de olsa bir yılda yapılacak toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından çekilmiş sayılırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Çalışma Dönemi Ve Bütçe

Madde 19-Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.Derneğin bütçesi,yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. 1 Ocak tarihi ile bütçenin onaylanacağı genel kurul tarihleri arasındaki sürede yapılacak harcamalar geçen yılın aynı dönemine ait harcama miktarını geçemez. Yıllık bütçe yönetmeliğinde harcama yetkileri ve yetkilileri; gelirlerin alınma biçimleri; gider ve harcamaya ilişkin belgeler ; kasada kalacak para miktarı,bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

Derneğin Gelirleri

Madde 20- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a)Giriş ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde gösterilen ve üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir.

b)Yıllık ödenti:Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince zorunlu ödenti olup en az 50,00 YTL.dir.

c)Dernek taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların kiraya verilmesinden sağlanan değerler ile taşınır değerler gelirleri.

d)Her türlü yayın, gösteri ve piyango satışları ile toplantı ,temsil ,festival ve gösteri ile benzeri faaliyetlerden elde edilen gelirler.

e)Her türlü şartlı veya şartsız bağış,vasiyet ve yardımlar.

f)Ortaklıklar,iktisadi işletmeler,lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler. g)Diğer gelirler.

 

Gelir Ve Gider İşlemleri

Madde 20 – Derneğin gelir ve gider işlemleri aşağıda gösterilen şekilde yapılacaktır.

a)Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında ; yıllık ödentiler Ocak ayında alınır.

b)Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır.. Alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.Alındı belgelerinin şekli,bastırılması,onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

c) Giderler harcama belgesi ile yapılır.

 

Defterler

Madde 21 -Dernek için aşağıda gösterilen ve noter veya dernekler biriminden onaylı defterler tutulur.Tutulacak defter ve kayıtlarla ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.

a)Dernek üyeleri defteri,

b)Yönetim Kurulu Karar Defteri

c)Gelen ve Giden Evrak Defteri

d)Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri

e)Demirbaş Defteri

f)Alındı Belgesi Defteri

g)Gelir Gider Defteri

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 22- Dernek gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile şahıslardan veya bankalardan faizli veya faizsiz borç alabilir.

 

Şube Açılması

Madde 23 –Şube açılması ,kurulması,dernek genel kurulunda temsili aşağıda belirtilmiştir.

a)Dernek , gerekli ve uygun gördüğü Türkiye’nin her yerinde yönetim kurulu kararı ile şubeler açabilir.

b)Şube kuruluş işlemleri ,yönetim kurulunca görev ve yetki verilen dernek üyesi tarafından yürütülür.

c)Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şube yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üye listeleri ile gerekli diğer belgeler şubenin kurulacağı yer dernek birimine verilmek suretiyle şube kurulmuş sayılır.

d)Şube gelir ve giderleri şube yönetim kurulunca ve dernek ana tüzüğüne göre belirlenir.

e)Şubeler genel kurullarını her yıl Ocak ayında yaparlar.

f)Şubeler Dernek genel kurulunda şube başkanı ile temsil edilirler.

g)Şubelerin görev ve yetkileri yönetmelik ile belirlenir. Ana

 

Tüzük Değişikliği

Madde 24- Dernek ana tüzüğü genel kurula katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu değiştirilebilir.Değişiklik önerilerinin görüşüleceği genel kurulda en az 10 gün önce üyelere yazılı olarak bildirilmedikçe genel kurulda ana tüzük değişikliği görüşülemez.

 

Tasfiye

Madde 25- Dernek tasfiye için toplanmış genel kurulda kayıtlı üyelerin 2/3 çoğunluğu ile tasfiye edilebilir İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmadığı takdirde ,toplantı çağrısında belirtilmek şartıyla en az 10 gün sonra yapılacak 2.toplantıda genel kurula katılanların 2/3 çoğunluğu ile tasfiye kararı verilir. Tasfiye kararı 5 gün içinde yetkili makamlara bildirilir. Tasfiye işlemi yönetim kurulu tarafından yapılır.Artan mal varlığı Çocuk Böbrek Vakfına devredilir.

 

Yönetmelikler

Madde 26 – Dernek Ana tüzüğü hükümleri ,yönetim kurulunun hazırlayacağı aşağıda yazılı yönetmeliklerde yazılı hükümlere göre yönetilir.

a) Personel Özlük Hakları Yönetmeliği

b) Genel Muhasebe ve bütçe yönetmeliği

c) İktisadi işletme yönetmeliği

d) Şube kuruluş ve işleyiş yönetmeliği

e) Tutulması zorunlu defter kayıtları düzenleme yönetmeliği

f) Yardımlaşma sandığı yönetmeliği

g) Gerekli diğer yönetmelikler.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 27 -Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Ücret

Madde 28 –Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun kamu görevlisi olmayan başkan ve yöneticilerine genel kurulca belirlenecek ücret,yolluk,ödenek verilebilir.Ayrıca dernek hizmetlerini yürütecek üyelere genel kurulca belirlenecek miktarda gündelik ve yolluk verilebilir.

 

Kurucu Üyeler

Madde 29 - Derneğin kurucu üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

Sıra No: Ad ve Soyadı Uyruğu Adresi İmza

 

1) Dr. Adem Sezen

2) Dr.Vahap Mert

3) Dr.Çetin Özen Koç

4) Dr.Ahmet Hamdi Erkal

5) Dr.Hasan Basri Arça

6) Dr.Mehmet Gürhan Bilgiç

7) Dr.Fikret Ersoy

8) Dr. Fatih Kaya

9) Dr.Ali Altuntaş

10) Dr.Ahmet Çakıroğlu

11) Dr.İlhan Taşköprü

12) Dr. Saliha Babaoğlan

 

İlk genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar derneği temsile ve yönetim kurulu görevlerini ifaya aşağıda görev ve adları yazılı ve imzaları bulunan geçici yönetim kurulu üyeleri yetkilidir. İmza

 

Başkan……………:Adem Sezen

Genel Sekreter:….:Çetin Koç

Muhasip Üye…….:Ali Altuntaş

Üye……………….: Vahap Mert

Üye……………….:Ahmet Çakıroğlu