top of page
HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 5

1. Aşağıdakilerden hangisi üremik pruritisin nedenidir?

a. Yetersiz diyaliz

b. Alüminyum

c. Kalsiyum-fosfor metabolizması bozukluğu

d. Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi intradiyalitik hipotansiyonu kolaylaştıran neden değildir?

a. Diyalizat Na’nın düşük olması

b. Bikarbonatlı diyalizat kullanımı

c. Diyalizat ısısının yükseltilmesi

d. Diyaliz seansından önce antihipertansif ilaç kullanımı

3. İlk olarak diyalize alınacak olan bir hastada Disequilibrium sendromunun gelişmemesi için ne yaparsınız?

a. Diyalizi 300-350 ml/dk kan akım hızında 4 saat süre ile yaparım.

b. Glukoz içermeyen solüsyonlar kullanırım.

c. Diyalizi 150-200 ml/dk kan akım hızında 2 saat süre ile yaparım.

d. Diyalizde dopamin infüzyonu yaparım.

4. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi EPO direncine neden olabilir?

a. ACE inhibitörleri

b. Beta blokerler

c. Alfa blokerler

d. Demir preparatları

5. Aşağıdakilerden hangisi heparinin yan etkilerinden biri değildir?

a. Trombositopeni

b. Kanama

c. Osteoporoz

d. Trombositoz

6. Aşağıdakilerden hangisi paratiroidektomi endikasyonlarından değildir?

a. Ciddi hiperkalsemi

b. Alüminyuma bağlı kemik hastalığı

c. Yaygın ve ciddi yumuşak doku kalsifikasyonları

d. Paratiroid adenomu

7. Hemodiyalize başlarken arter ve ven iğnelerinin konumları nasıl olmalıdır?

a. Her iki iğne aynı seviyede aynı yöne bakmalıdır.

b. Ven iğnesi fistülün daha distaline takılmalıdır.

c. Arter iğnesi ile ven iğnesi arasında 5 cm mesafe olmalı ve ven iğnesi proksimale takılmalıdır.

d. Ven iğnesi fistülün karşısındaki kola takılmalıdır.

8. Heparinsiz antikoagülasyon hangi hastada yapılması gereklidir?

a. Perikarditli hemodiyaliz hastası

b. 25 gün önce batın operasyonu geçirmiş olan hasta

c. Halen HCV’ye bağlı kronik hepatiti olan hasta

d. Trombosit sayısı 150.000/mL’den fazla olan hasta

9. Kronik hemodiyalizde olan bir hastada hipertansiyonun en sık nedeni hangisidir?

a. EPO kullanımı

b. Primer hastalığı

c. Volüm fazlalığı

d. Asetat diyalizi yapılması

10. Aşağıdakilerden hangisi subklavyen ven kateterizasyonun erken komplikasyonu değildir?

a. Pnömotoraks

b. Hemotoraks

c. Subklavyen ven trombozu

d. Brakial pleksus yaralanması

11. Hemodiyaliz esnasında bazı nedenlere bağlı akut hemoliz gelişebilir. Akut hemoliz tespit edildiğinde uygulanması gereken işlem hangisidir?

a. Diyalize düşük pompa hızında devam edilmelidir.

b. Diyalize yüksek pompa hızında devam edilmelidir.

c. Diyaliz durdurulmalı, setlerdeki ve diyalizördeki kan dışarı alınmalı, gerekirse kan transfüzyonu yapılmalıdır.

d. Diyalizat akım hızı arttırılıp, diyalizat ısısı düşürülmelidir.

12. EPO tedavisinde dirence ya da başarısızlığa yol açmayan neden aşağıdakilerden hangisidir?

a. Folat eksikliği

b. Fe eksikliği

c. Alüminyum birikimi

d. EPO tedavisinin hemodiyaliz sonunda uygulanması

13. KBY hastaları alüminyum birikimi açısından risk taşırlar. Bunun nedenleri nelerdir?

a. Klirensin azalması

b. Alüminyum içeren fosfor bağlayıcı ilaçlar

c. Diyalizat ile alüminyum transferi

d. Hepsi

14. Aşağıdakilerden hangisi “kan kaçağı (blood-leak)”alarmına neden olur?

a. Venöz basıncın yükselmesi

b. Diyalizörden diyalizata kan geçmesi

c. Solüsyon girişlerinin ters takılması

d. Arter basıncının düşmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi Kt/Vüre ölçümünü etkilemeyen parametredir?

a. Tedaviden erken ayrılmalar

b. Diyalizörün klirensi

c. Hastanın kan basıncı

d. Resirkülasyon

16. Aşağıdakilerden hangisi göstergede ven basıncı yüksekliğine neden olmaz?

a. Fistül devamındaki stenoz ve tromboz

b. Setlerdeki pıhtılaşma

c. Vene takılan iğnenin damar dışına çıkması

d. Arterin yetersizleşmesi

17. Bir kronik hemodiyaliz hastasında aşağıdaki belirtilerden hangisinin bulunması halinde kuru ağırlığın arttırılması gerekli değildir?

a. Diyaliz sonrası ileri derecede halsizlik

b. Diyaliz sonu pretibial ödem

c. Diyaliz sonrasında bir güne kadar uzayan kas krampları

d. Kan basıncının bilhassa diyaliz sonu çok düşmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi diyalizördeki pıhtılaşmayı arttıran faktörlerden değildir?

a. Düşük kan akım hızı

b. Hastaya diyaliz esnasında eritrosit süspansiyonu verilmesi

c. Kan hematokrit değerinin 38 olması

d. Ultrafiltrasyonun fazla olması

19. Aşağıdaki parametrelerden hangisi diyaliz yeterliliğini tayin etmek için kullanılan bir yöntem değildir?

a. Kt/Vüre

b. Serum albümin düzeyi

c. URR ( Üre azalma oranı)

d. İki diyaliz seansı arasında hastanın aldığı kilo

20. Şehir suyunda bulunan aşağıdaki maddelerden hangisi hastanın eritrositlerinde hemolize neden olabilir?

a. Magnezyum

b. Alüminyum

c. Kalsiyum

d. Kloramin

21. Hemodiyaliz su arıtma sisteminde sudaki klor ve kloraminleri uzaklaştıran birim hangisidir?

a. Reverse osmosis

b. Yumuşatıcı

c. Kum filtresi

d. Karbon adsorbsiyonu

22. Reverse osmosis için yanlış olan seçenek hangisidir?

a. Yarı geçirgen membrandan suyu geçişini sağlamak için yüksek basınç uygulanır.

b. Reverse osmosis membranı bakteri, virüs ve endotoksinlere karşı etkili bir bariyer oluşturur.

c. Sudaki iyonik ve noniyonik kontaminanların büyük çoğunluğu uzaklaştırılır.

d. Reverse osmosis sistemine gelen suyun %95’i hemodiyalizde kullanılmak üzere sisteme verilirken, çok az bir miktarı atık su olarak atılır.

23. Aşağıdakilerden hangi diyalizör tipi en sık kullanılır?

a.Coil diyalizörler

b.Hollow fiber diyalizörler

c.Paralel tabaka (plate) diyalizörler

d.Hiçbiri

24.Diyalizat içeriği hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

a.pH:7.1-7.4

b.Sodyum:135-155 meq/L

c.Kalsiyum:8.5-10.5 meq/L

d.Potasyum:0-4 meq/L

25.Hemodiyalizde heparinin kullanılamadığı durumlarda hangi antikoagülan kullanılır?

a.Hirudin

b.Argotroban

c.Danaparoid

d.Hepsi

 

Yanıtlar

1 E 2 B 3 C 4 A 5 D 6 B 7 C 8 A 9 C 10 C 11 C 12 C 13 D 14 B 15 C 16 D 17 B 18 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23 B 24 C 25 D

bottom of page