top of page
HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 6
 1. Santral ven kateterizasyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Subklavian ven kanülasyonunda internal juguler vene göre daha sık pnömotoraks gelişir.

  2. Santral ven kateterizasyonunda en sık karşılaşılan sorun enfeksiyondur.

  3. Kateter yerleştirildikten sonra pozisyonunu görmek için akciğer grafisi çekilmelidir.

  4. Santral ven stenozu en sık juguler ven kanülasyonu sonucunda görülür.

  5. Enfeksiyonun en çok görüldüğü lokalizasyon femoral bölgedir.

 2. Tünelli kılıflı kateterlerde görülen enfeksiyonlar için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

  1. Tünelli kılıflı kateteri olan ateşli hemodiyaliz hastalarında aksine bir tanı olmadıkça ön tanının “katetere bağlı bakteriyemi” olduğu kabul edilir.

  2. Genellikle uzun süren bakteriyemilerde kateterin çekilmesi tavsiye edilmez.

  3. Tünel enfeksiyonlarında kateter hemen çekilmelidir.

  4. Ampirik antibiyotik tedavisinde ilk sırayı piperasilin alır.

  5. Zorunlu olmadıkça kültür alınması önerilmez.

 3. Ultrafiltrasyon uygulamasında sıvıyı kandan ayrılmaya zorlayan diyalizör içindeki hidrostatik basınçların toplamına ………….. denir.

  1. Osmotik basınç

  2. Hidro osmotik basınç

  3. Transmembran basıncı

  4. Transvenöz basınç

  5. Onkotik basınç

 4. Aşağıdakilerden hangisi modifiye selülozik membrandır?

  1. Kuprofan

  2. Poliamid

  3. Selüloz triasetat

  4. Polieter sülfon

  5. PMMA

 5. Antikoagülasyonsuz hemodiyaliz yapılması işleminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz ?

  1. Ekstarkorporal devre heparinli NaCl çözeltisi ile yıkanır

  2. Yüksek kan akım hızı kullanılır

  3. Her 15 dakikada bir 100 ml % 0.9 NaCl ile diyalizör yıkanır

  4. Diyalizör her saat başı yenisiyle değiştirilir

  5. Diyalizör pıhtılaşma riski açısından, yakından izlenir

 6. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hipotansiyonu etyolojisinde rol oynamaz ?

  1. Diyastolik disfonksiyon

  2. Aritmiler

  3. Aşırı ultrafiltrasyon yapılması

  4. Diyaliz öncesinde midodrin kullanımı

  5. Diyaliz öncesinde nifedipin kullanımı

7. Diyaliz hipotansiyonunu engellemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz ?

 1. Tedavi süresini uzatmak

 2. Ultrafiltrasyon hızını yavaşlatmak

 3. Diyalizat kalsiyum konsantrasyonunu düşük tutmak

 4. Diyalizat sıcaklığını düşürmek

 5. Diyaliz sonrası kuru ağırlığı daha yüksek değerde reçeteleyecek bir hemodiyaliz yapmak

8. Hemodiyaliz kramplarının tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz ?

 1. Ultrafiltrasyonun arttrılması

 2. İntravenöz mannitol uygulaması

 3. İntravenöz glukoz uygulaması

 4. İV – oral ya da diyalizat yoluyla L karnitin verilmesi

 5. Masaj

9. Hava embolisinin tedavisinde hangisi uygulanmalıdır ?

 1. Diyaliz ivedi olarak durdurulmalıdır

 2. Devre klemplenmelidir

 3. Oksijen desteği yapılmalıdır

 4. Hiperbarik oksijen tedavisi denenmelidir

 5. Hepsi

10. Hemodiyalizde görülen febril reaksiyonlar için hangisi doğrudur ?

 1. Olguların % 10’unda önceden var olan bir enfeksiyon tespit edilir

 2. Sentetik diyalizörler endotoksin elgellenmesi açısından selülozik membranlardan daha başarısızdır

 3. Febril reaksiyon gösteren bir hemodiyaliz hastasının kan kültürü hemen alınmalı ve hemen ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır

 4. Vasküler giriş enfeksiyonunu önlemede en önemli yollardan birisi katater kullanımını arttırmaktır

 5. Vasküler giriş enfeksiyonunu önlemede en önemli yollardan birisi greft kullanımını arttırmaktır

11. Kronik hemodiyaliz hastalarında hangisi enfeksiyon riskini diğerlerine göre daha düşürür?

 1. İleri yaş

 2. Diyabetes mellitus

 3. A-V fistül kullanımı

 4. Reflü nefropatisi

 5. Steroid kullanımı

12. Hemodiyaliz hastasında hangisi malnutrisyon nedenleri içinde sayılamaz ?

 1. Diyaliz işlemine özgü katabolik etkiler

 2. Asidoz

 3. İnflamasyon

 4. Alkaloz

 5. Tüberküloz

13. Hemodiyaliz hastalarında vitamin desteği için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 1. Suda eriyen vitaminler diyalizle kaybedildiği için B vitaminlerinin yerine konması gerekir

 2. K vitamininin yerine konması gerekmez

 3. A vitamininin yerine konması gerekir

 4. C vitamininin yerine konması gerekir

 5. Folik asitin yerine konması gerekir

14. Hangi hemodiyaliz hastasına hepatit B aşısı yapılabilir ?

A. HBsAg (+) AntiHBs (+)

B. HBsAg (-) AntiHBs (+)

C. HBsAg (-) AntiHBs (-)

D. HBsAg (+) AntiHBs (-)

E. HBsAg (-) AntiHBc (-)

15. Hemodiyaliz hastalarındaki bulantı kusma nedenleri açısından aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 1. Diyabetik hastalarda gastro-pareziye bağlı bulantılar görülebilir

 2. Beta 2 mikroglobulin amiloidozu barsak tıkanmasına neden olabilir

 3. Disequilibrium sendromunda bulantı kusma görülmesi tipiktir

 4. Hiperglisemi bulantıya neden olabilir

 5. Hipoglisemi bulantıya neden olabilir

16. Hangisi eritropoetin yan etkisi değildir?

 1. Hipertansiyon

 2. Trombositopeni

 3. Başağrısı

 4. Grip benzeri reaksiyonlar

 5. Hiperkalemi

17. Diyaliz doz metodolojisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Uygulanan diyaliz dozu en az aylık olarak ölçülmelidir

 2. Diyaliz yeterliliği için en sık üre-kinetik model kullanılır

 3. Haftada üç kez yapılan diyaliz için diyaliz dozunun eşitlenmiş (e) Kt/V olarak bildirilmesi önerilir

 4. Üre indirgenme yöntemi (URR) ultrafiltrasyon ve üre jenerasyonunu dikkate alır

 5. Üre indirgenme yöntemi (URR) , hasta başında diyaliz yeterliliğini hesaplamayı olanaklı kılar

18. Aşağıdaki besinlerden birisi dışında tümü yüksek düzeyde fosfor içerir

 1. Bulgur

 2. Kepekli ekmek

 3. Badem, fıstık gibi yağlı tohumlar

 4. Erik

 5. Balık

19. Birisi dışında, aşağıdaki besinlerin tümü yüksek düzeyde potasyum içerir

 1. Mayonez

 2. Kuru incir

 3. Sarımsak

 4. Ispanak

 5. Kuru kayısı

20. Hipertansif hemodiyaliz hastasının ilaçla tedavisinde aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 1. En sık kullanılan antihipertansif ilaçlar kalsiyum kanal blokörleridir

 2. Cinsel işlev bozukluklarına en sık beta blokörler neden olur

 3. Anurik hastalarda ACE inhibitörü kullanımı hiperkalemiye neden olur

 4. Metil dopa ilk sırada kullanılan antihipertansiflerdendir

 5. ACEİ kullanımı anemiye neden olabilir

 

21. Diyaliz sırasında diyalize olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen kanla karışarak yeniden diyaliz olmasına …………………. denir

 1. Resirkülasyon

 2. Reuse

 3. Kontaminasyon

 4. Resesyon

 5. Rejeksiyon

22. Kt/V(üre) tanımında aşağıdaki değişkenlerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?

 1. K : diyalizörün klirens katsayısı

 2. t : diyaliz süresi

 3. V : kreatinin dağılım hacmi

 4. V : üre dağılım hacmi

 5. Standart süreli bir diyalizde Kt değeri sabittir

23. Yüksek döngülü üremik kemik hastalığı için hangisi yanlıştır?

 1. Kemik rezorbsiyonu artmıştır

 2. Kemik yapımı azalmıştır

 3. Osteoblastik aktivite artmıştır

 4. Osteoklast sayısı artmıştır

 5. PTH düzeyi yüksektir

24. Diyalizör ilk kullanım sendromu geliştiğinde hangisi yapılmaz?

 1. Diyalizördeki kan hastaya verilir

 2. Diyaliz öncesinde diyalizör NaCl çözeltisi ile yıkanır

 3. Solunum yolu açılmalı ve oksijen verilmelidir

 4. Sonraki diyalizde etilen oksit ile steril edilmiş diyalizör kullanılmaz

 5. Bu hastalarda gamma ışını ile sterilize edilmiş set ve diyalizörler kullanılır

25. Diyalizle ilişkili amiloidozun en sık görülen klinik bulgusu ……… dur

 1. Servikal destrüktif spondiloartropati

 2. Osteitis fibroza sistika

 3. Patellar kondromalazi

 4. Karpal tünel sendromu

 5. Kırmızı göz

CEVAP ANAHTARI:

 

1.) D

2.) A 12.)D 22.)C

3.) C 13.)C 23.)B

4.) C 14.)C 24.)A

5.) D 15.)C 25.)D

6.) D 16.)B 26.)C

7.) C 17.)D

8.) A 18.)D

9.) D 19.)A

10.)C 20.)D

11.)C 21.)A

bottom of page