top of page
HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 7

1. Erişkin bir hemodiyaliz olgusunda günümüzde önerilen hedef hematokrit aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) % 33- 36

b) % 40- 44

c) % 28- 32

d) % 24-28

e) % 36-40

2. Kronik hemodiyaliz ünitesindeki anemik bir hastanın tekrarlı serum ferritin düzeyleri yüksek, transferin satürasyonu ise düşük olarak bulunuyor. Bu problemin nedeni hakkında aşağıdaki laboratuar testlerinden hangisi en değerli bilgiyi sağlar?

 1. Serum kreatinin

 2. Serum anyon gap

 3. Serum bikarbonat

 4. Serum haptoglobin

e) Serum C-rektif protein

3. Hemodiyaliz hastasında hedef parathormon düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 100-150 pg/ml

b) 150-300 pg/ml

c) 200-400 pg/ml

d) 250-450 pg/ml

e) 50-150 pg/ml

4. Hemodiyaliz olguları için hedef serum fosfor değeri nedir?

a) 2-4 mg/dl

b) 2,5-4,5 mg/dl

c) 3,5-,5 mg/dl

d) 4-7 mg/dl

e) 4-8 mg/dl

 

5. Aşağıdaki hemodiyaliz membran materyalleri arasında biyouyumluluğu en az olanı işaretleyiniz.

 1. Cuprophan

 2. Polysulphone

 3. Hemophan

 4. Polyacrylonitrile (PAN)

 5. Polymethylmethacrylate (PMMA)

6. Bir hemodiyaliz hastası için kabul edilebilir prediyaliz serum potasyum değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 2,5-3.5. mEq/L

 2. 3,5-.5-5.5 mEq/L

 3. 4.5-7.0 mEq/L

 4. 2.5-4.5 mEq/L

 5. 5.5-7.5 mEq/L

7. Hemodiyaliz seansları sırasında hipotansif atakları olan, aşırı interdiyalitik kilo artışı gösteren diyabetik bir olgunun diyalizi sırasında önerilen ısı düzeyi için en uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

 1. 35 C

 2. 38 C

 3. 36 C

 4. 36.5 C

 5. 37 C

8. Hemodiyaliz uygulamasının ilk 5-20 dakikalarında ortaya çıkan ve kaşıntı, ürtiker, solunum güçlüğü, hipotansiyon ve angioödem tablosu ile seyredebilen bir reaksiyon hangi klinik durumu yansıtır?

 1. Kuru ağırlığın altına düşülmesi

 2. Kalp yetmezliği

 3. Perikard tamponadı

 4. İlk kullanım sendromu

 5. Damar yolu enfeksiyonu

9. Aşağıdakilerden hangisi erken evre kateter komplikasyonu değildir?

a) Arter ponksitonu

b) Stenoz gelişmesi

c) Hemotoraks

d) Disritmi

e) Hava embolisi

10. Standart hemodiyaliz uygulamasında diyalizat sıvısının akış hızı hangisidir?

 1. 200 ml/dk

 2. 300 ml/dk

 3. 400 ml/dk

 4. 500 ml/dk

 5. 800 ml/dk

11. Aşağıdakilerden hangisi yüksek venöz basınç alarmı nedeni değildir?

 1. Venöz hatta kıvrılmalar

 2. İnce fistül iğnesi

 3. Kan basıncında düşme

 4. Venöz akımda darlık

 5. Venöz damlama haznesinde pıhtı

12. Aşağıdakilerden hangisi bikarbonatlı diyalizat içeriğinde bulunmaz?

 1. Sodyum

 2. Potasyum

 3. Klor

 4. Fosfor

 5. Kalsiyum

13. Üremide gelişen kanama diyatezinin patogenezinde aşağıdaki hangi faktör rol oynamaktadır?

 1. Pıhtılaşma zamanının uzaması

 2. Karaciğerde koagülasyon faktörlerinin sentezinde azalma

 3. Parsiyel tromboplastin zamanının uzaması

 4. Trombosit fonksiyonlarında bozulma

e) Protrombin zamanının uzaması

14. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında hemoliz gelişmesi durumunda ortaya çıkan bulgulardan değildir?

 1. Göğüs ağrısı

 2. Hematokritte düşme

 3. Nefes darlığı

 4. Diyaliz setinin venöz hattında kanın şarap rengini alması

 5. Hipokalemi

15. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarında hipertansiyondan sorumlu olabilen patogenetik mekanizmalardan değildir?

 1. Renin angiotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu

 2. Ekstrasellüler sıvı volümünde artış

 3. Hiperparatiroidizm

 4. Parasempatik sistem aktivasyonu

 5. Eritropoetin kullanımı

16. Sıvı yükü bulunmayan, hastanın hipotansiyon veya diyaliz sırasında semptomları olmaksızın tolere edebildiği en düşük ağırlık nasıl tanımlanır?

 1. İdeal vücut ağırlığı

 2. Yağsız vücut ağırlığı

 3. Kuru ağırlık

 4. Gerçek vücut ağırlığı

 5. Kaşeksi

17. Hemodiyaliz sırasında gelişen hipotansiyonun en sık nedeni nedir?

a) Otonom nöropati

b) Hemoraji

c) Asetat diyalizi

d) Dolaşımdaki efektif volümün azalması

e) Anemi

18. Bir hemodiyaliz seansı sırasında hastaların çoğunda tansiyon yükselmesi, bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi yakınmaların ortaya çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

a) Su sisteminde bozukluk (sert su sendromu)

b)Hastaların tansiyon ilaçlarını diyaliz öncesi almamış olmaları

c)Paradoksal hipertansiyon

d)First-use sendromu

e)Hemoliz

19. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastasında ferritin düzeyinin bulunması gereken alt sınırı göstermektedir?

 1. 25 ng/ml

 2. 200ng/ml

 3. 50 ng/ml

 4. 75 ng/ml

 5. 500 ng/ml

20. Aşağıdakilerden hangisi eritropoetin tedavisine direncin en sık görülen nedenidir?

 1. Hiperparatiroidizm

 2. Malnütrissyon

 3. Vitamin eksiklikleri

 4. Demir eksikliği

 5. Alüminyum toksisitesi

 

21. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinde sekonder hiperparatiroidizmin yol açtığı yüksek döngülü kemik hastalığıdır?

 1. Osteomalazi

 2. Osteitis fibroza

 3. Adinamik kemik hastalığı

 4. Osteoporoz

 5. Osteoarteoz

22. Bir hemodiyaliz hastasında diyetle alınması gereken protein bakımından aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz

 1. Hemodiyaliz olgularında günlük protein alımı minumum 1.2 g/kg olmalıdır

 2. Alınması gereken proteinin en az % 50 i biyolojik değeri yüksek hayvansal proteinlerden karşılanmalıdır.

 3. Sağlıklı erişkin bir kişinin erişkin bir hemodiyaliz hastasına göre günlük protein ihtiyacı daha fazladır.

 4. Bezelye biyolojik değeri yüksek amino asitler sağlamak bakımından önemli bir bitkisel protein kaynağıdır.

e)Tahıl tipi besinlerdeki proteinler düşük biyolojik değerli olarak değerlendirilmektedir

23. Günümüzde aşağıdaki seropozitifliklerin hangisinin varlığında hemodiyaliz makinasının ve odasının ayrı olması gerekmektedir?

a)Anti-HCV

b) Anti-HIV

c) HbsAg

d) CMV IgM

e) Hepsi

24. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinde gelişen sekonder hiperparatiroidinin nedenlerinden değildir?

 1. D vitamini eksikliği

 2. Hipokalsemi

 3. Hiperfosfatemi

 4. Hiperkalemi

 5. D vitamini reseptör anormalliği

25. Aşağıdakilerden hangisi heparinin yan etkilerinden değildir?

a) Osteooroz

b) Trombositopeni

c) Hipokalemi

d) Karaciğer enzim yüksekliği

e) Kaşıntı, cilt döküntüsü

 

 

CEVAPLAR:

1.a, 2.e, 3.b, 4. c, 5.a, 6.b, 7.a, 8.d, 9.b, 10.d, 11.c, 12. d, 13.d, 14. e, 15.d, 16.c, 17.d, 18.a, 19.b, 20.d, 21.b, 22.c, 23.c, 24.d, 25.c

bottom of page