top of page
HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 4

1. Böbreği besleyen renal arter aşağıdakilerden hangisinden köken alır?

a. Superior mezenterik arter

b. Abdominal aorta

c. İliyak arter

d. Splenik arter

2 .Diyaliz hipotansiyonu olanlarda yapılması yanlış olan hangisidir?

a) Diyalizat ısısını düşürme.

b) Diyalizat sodyum modellemesi.

c) Potasyum modellemesi.

d) İnterdiyalitik dönemde alınan kiloda azaltma

3. Evre 5 kronik böbrek hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. GFR’nin 15 ml/dk’nın altına düştüğü evredir.

b. Diyaliz veya böbrek transplantasyonu gerektiren evredir.

c. Böbrek boyutları tüm vakalarda küçülmüştür.

d. İdrar dansitesi 1010’un altına inmiştir.

4. Eritropoetin tedavisi için hangisi yanlıştır?

a) Hipertansiyon tedavisini güçleştirir.

b) Konvülziyon yapabilir

c) Hiperkalemi yapabilir

d) Hipoglisemi yapabilir

5. Kilosu 56 kg 74 yaşında bir erkek hastanın serum kreatinini 3.4 mg/dl’dir. Cockcroft-Gault förmülüne göre kreatinin klirensi nedir?

a) 35 ml/dk

b) 25 ml/dk

c)15 ml/dk

d)10 ml/dk

6. Hemodiyaliz ile ilgili yanlış şeçeneği işaretleyiniz?

 1. Hemodiyalizde proteinlere bağlı toksinlerin uzaklaştırılması azdır.

 2. Hemotokrit artınca diyalizerin kreatinin ve fosfor klirensi azalır.

 3. Beta-2 mikroglobulin düşük akımlı diyalizerden geçişi azdır.

 4. B12 vitamin klirensi membranını küçük molekül ağırlıklı maddelere karşı geçirgenliğini gösterir.

7. Hemodiyaliz hastalarında aşılama ilgili yanlış şeçeneği işaretleyiniz?

a) İnfluenza aşıları yılda birkez sonbaharda yapılır.

b) Pnömokok aşısı antikor titresine göre yapılır.

c) Anti-HBs titresi 10 IU altında ise bir doz rapel yapılır.

d) Hepatit B proflaksisi için 0,1,2,6. aylarda 20 µgr deltoid kas içine yapılır.

8. Hemodiyaliz ile ilgili yanlışı bulunuz?

 1. Hastanın diyaliz öncesi sodyumu <130mEq/l ise diyalizat sodyumu bu değerden en fazla 15-20mEq/l olmalıdır.

 2. Elektrolit bozukluğu ve hipervolemisi olan olgularda önce hemodiyaliz sonra izole ultrafiltrasyon yapılır.

 3. Total parenteral nutrisyon uygulanan diyaliz hastalarında serum magnezyumu yüksektir.

 4. Diyalizat bikarbonat düzeyi 33-38mEq/l arasında değişir.

9. Hemodiyaliz ile ilgili yanlışı bulunuz?

 1. Arteryel iğne ucu ile AV fistül arasında uzaklık, anostomoz yerinin en az 3 cm distalinde olmalıdır.

 2. Venöz iğne ucu kalbe doğru arteryel iğne ucunun 5 cm proksimaline yerleştirilir.

 3. 15 gauge iğne 16 gauge iğneden çap olarak daha geniştir.

 4. Tip 2 heparin ilişkili trombositopeni olan vakalarda düşük molekülle heparinizasyon en iyi tercihtir.

10.Üremik kemik hastalığında hangisi paratiroidektomi endikasyonu değildir ?

a) Tedaviye dirençli kaşıntı

b) Kalsifilaksis

c) Hipofosfatemi

d) Kemik dışı yaygın kalsifikasyonlar

11. Aşağıdakilerden hangisi üre klirensindeki yetersizliğin bir sebebi değildir?

a) Fistül resirkülasyonu

b) Kan akım hızının düşük tutulması

c) Diyalizörde pıhtılaşma

d) Düşük kalsiyum içerikli diyalizat kullanılması

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Kuru ağırlık diyaliz hastasının ödemsiz, hipertansiyonsuz, olması gereken en düşük ağırlığıdır

 2. Diyaliz hipotansiyonu hastanın kuru ağırlığının da altına düştüğünü gösterebilir

 3. Ultrafiltrasyonla birlikte görülen paradoksal hipertansiyon kuru ağırlığın altına inildiğinin bir göstergesi olabilir

 4. Kuru ağırlığı belirlemede en hassas yöntem biyoimpedans yöntemidir.

13. Adinamik kemik hastalığından ile ilğili hangisi yanlıştır?

 1. Hiperkalsemiye neden olmayacak şekilde düşük kalsiyum içeren diyalizatlar kullanılmalı

 1. Hiperkalsemi yaratmamak için uzun süreli kalsiyum içeren fosfor bağlayıcılar yerine aliminyum içeren fosfor bağlayıcılar tercih edilmeli

 2. Parathormon 100 pg/ml altında ise kesinlikle aktif D vitamini önerilmemelidir.

 3. Diyabetik nefropatili hastalarda sık görülür.

14. Aşağıdakilerden hangisi yüksek fosfor içeren gıdalardan değildir?

a) Bulgur

b) Kepekli ekmek

c) Patates

d) Kurubaklagiller

15. Enkaz altından çıkarılan hastada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sıvı tedavisi isotonik sodyum klorür ile %5 Dekstroz şeklindedir.

b) idrarın pH >6.5 olacak şekilde alkalinizasyonu yapılmalıdır.

c) Diyaliz gereksiniminde ilk tercih hemodiyalizidir olmalıdır.

d) Myoglobulin alkali idrarda çökmektedir.

16. Aşağıdakilerden hangisi intradiyalitik hemolize ait bir sonuç değildir?

a) Bel ağrısı

b) Hiperkalsemi

c) Hiperkalemi

d) Nefes darlığı

17. Hava embolisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Ven setini klempleyip kan pompasını kapatmak

b) Maske ile % 100 oksijen desteği sağlamak

c) Hastayı sağ tarafına yatırıp trendelenburg pozisyonuna getirmek

b) Perkutan yolla ventriküle hapsedilmiş havayı boşaltmaya çalışmak

18. Aşağıdakilerden hangisi su arıtma sisteminde uygun sırada değildir?

a) Kum filtresi

b) Ultraviole

b) Aktif karbon filtresi

d) Revers Osmosis

19. Hemodiyaliz hastası ile ilgili yanlışı bulunuz?

 1. Parat hormon ve fosfor yüksekliği olan vakalarda fosfor düşürülmesi için ilk tercih kalsiyum karbonat yada kalsiyum asetat kullanmaktır.

 2. Parathormon 150-300 pq/ml olarak idame ettirilir.

 3. Aliminyuma bağlı adinamik kemik hastalığında kostal kırıklar sıktır.

 4. Adinamik kemik hastalığı olan vakalarda diyalizat kalsiyumu 1.25mM olmalıdır.

20. Hemodiyaliz hastası ile ilgili yanlışı bulunuz?

a) Serum amilaz değeri pankreatit olmadan da normalden yüksek bulunur.

b) Serum gastrin hormonu normalden yüksek bulunur.

c) Serum prolaktin düzeyi yüksektir.

d) Serum growth hormon düzeyi düşüktür.

21. Metanol zehirlemelerinde hemodiyaliz endikasyonu olmayan hangisidir?

a) Ciddi metabolik asidoz

b) Görme bozukluğu

c)Ciddi metabolik alkaloz

d)Tıbbi tedaviye yanıtsız elektrolit bozuklukları

22. Diyabetes mellitusu olan hemodiyaliz hastası için uygun tedavi yaklaşımı değildir.

a) Diyalizat olası hipoglisemiye karşı mutlaka glukozlu olmalıdır

b) Rosiglitazon veya pioglitazon verilmesi

c) Nateglinid verilmesi

d) Hastalarda insulin ihtiyacının azalabileceği akılda tutumalıdır

23. Hamile diyaliz hastası ile ilgili yanlışı şeçenek hangisidir?

a) Gebeliğin herhangi bir döneminde periton diyalizi yapılabilir.

b) Haftada 20-24 saat hemodiyaliz hedeflenir

c) Hemodiyaliz heparinsiz yapılır.

d) Diyalizat kalsiyumun 1.50mmol/L olarak ayarlanır

24. Hemodiyaliz hastası ie ilgili yanlış seçenek hangisidir?

 

 1. Kalsiyum asetat kalsiyum karbonata göre daha az kalsiyum emilimine neden olmaktadır.

 2. Kalsiyum 7.5 mg/dl altında ve hipokalsemi belirtileri varsa kalsimimetikler verilmez.

 3. Parathormon hedef değeri 150-300pg/ml olmalıdır.

 4. İntakt parathormon düzeyi 400 pg/ml hastada adinamik kemik hastalığı görülmez.

25. Diyaliz hastası ile ilgili hangisi yanlış seçenektir?

 1. Kanama diyatezi açısından trombosit fonksiyonlarını periton diyalizi daha iyi düzeltir.

 2. Operasyona alınacak hastanın hemoglobini 11 g/dl, Htc %33 olmalıdır.

 3. Serum kreatinin düzeyinin kardiyak mortalite ilgisi yoktur.

 4. Koroner kalp hastalığı riski normal populasyondan yüksektir

DOĞRU SEÇENEKLER

1-B 2-C 3-C 4-D 5-C 6-D 7-D 8-C 9-D 10-C 11-D 12-D 13-B 14-C 15-D 16-B 17-C 18-B 19-A 20-D 21-C 22-A 23-C 24-D 25-C

bottom of page