top of page
HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 8

1-Glomerüler Filtrasyon Hızı 35 ml/dk. olan hastada renal yetmezlik hangi evrededir?
a) Evre1
b) Evre 2
c) Evre 3
d) Evre 4
e) Evre 5
2-Diabetik nefropatili hastada hedef kan basıncı düzeyi hangisidir?
a) <140/90 mmHg
b) <130/80 mmHg
c) <135/85 mmHg
d) >125/75 mmHg
e) >120/80 mmHg
3-Hangi kreatinin klirens değerinde hasta renal replasman tedavisi için hazırlanmalıdır?
a) 15 ml/dk
b) 20 ml/dk
c) 40 ml/dk
d) 60 ml/dk
e) 30 ml/dk
4-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz cihazında diyalizat hattında yer alan hava saptayıcısının özelliklerinden değildir?
a)Kan ve serum fizyolojik içindeki havayı saptayabilmeli

b)Alarm sistemlerini etkileştirmeli ve pompayı durdurmalı

c)Arter kan setini klempleyerek diyalizöre kanın akışını engellemeli

d)Ultrasonografik özellikte olmalı

e)Gereksiz alarmlara ve diyaliz seansında aksamalara yol açacak kadar aşırı duyarlı ayarlanmamalı
5)İşlenmiş ve ısıtılmış diyaliz suyunun konsantrat ile uygun oranlarda karıştırılmaması sonucu aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
a)Yüksek veya düşük plasma sodyumu
b)Yüksek veya düşük plasma osmolaritesi
c)Yüksek veya düşük plasma potasyumu

d)Yüksek veya düşük kan pH değerleri

e)Yüksek Ca ve Mg düzeyleri
6)Hemodiyaliz cihazında kullanılan suyun arıtılma aşamasında yer alan karbon filtrelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Düşük moleküler ağırlığa sahip organik maddeleri absorbe etmek ve halojenleri indirgemek
b) Sudaki kaba partikülleri absorbe etmek
c) Tuzların absorbsiyonu ve indirgenmesini sağlamak
d) Bakteriyel üremeyi engellemek
e) Ca ve Mg iyonlarını ayrıştırarak suyun yumuşatılmasını sağlamak

7)Hemodiyalizde sıvı ve solüt değişimini sağlayan başlıca parametre olan difüzyon üzerine aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Membranın her iki yanındaki konsantrasyon farkı
b) Dializatta ozmotik aktif maddeler
c) Solütün molekül ağırlığı
d) Solütün hızı
e) Membran direnci
8)Aşağıdakilerden hangisi diyaliz yeterliliğini belirlemede kullanılan parametrelerden değildir?
a) Üre azalma oranı (URR)
b) Kt/V
c) Solüt temizleme indeksi
d) Malnütrisyonun varlığı
e) Anemi varlığı
9) Aşağıdakilerden hangisi önerilen A-V fistül oluşturulma zamanı için doğru değildir?
a) Kreatinin klirensi <25 ml/dk
b) Serum kreatinin değeri 4 mg/dl üzeri
c) Kreatinin klirensi <15 ml/dk
d) Hemodiyaliz tedavisine başlamadan 6-12 ay önce

e) Kreatinin klirensi <20 ml/dk
10)Aşağıdakilerden hangisi ilk kullanım (first use) sendromu ile ilgili değildir?
a)Yüksek biouyumlu dializörlerle ortaya çıkar
b)Sıklıkla etilen oksitle sterilize edilen diyalizör ve setlerin kullanımıyla ortaya çıkar
c)Re-use dializör kullanımına bağlı oluşabilir

d)Ölümle sonuçlanabilen alerjik bir reaksiyondur

e)ETO’ya bağlı first use sendromu gelişimini engellemek için setler dializ öncesi 2000 cc izotonik ile yıkanmalıdır
11-Aşağıdaki hasta gruplarından hangisinde heparinsiz hemodiyaliz yapma zorunluluğu yoktur?
a) Akut perikardit
b) Geçmişte GİS kanama hikayesi olan hastalar
c) Trombositopenik hastalar
d) Yakın zamanda geçirilmiş serebrovasküler olay
e) Yakın zamanda geçirilmiş göz operasyonu
12-Aşağıdakilerden hangisi üremik hastalarda pıhtılaşmaya yol açan hasta dışı nedendir?
a) Trombositoz        

b) Diyabet mellitus         

c) Resirkülasyon         

d) Kalıcı veya geçici hemodializ kateteri kullanımı

e) Koagulasyon bozukluğu varlığı

13-Aşağıdakilerden hangisi heparinin yan etkilerinden değildir?

a) Trombositopeni

b) Hipertrigliseridemi

c) Hiperkalemi

d) Hiponatremi

e) Kaşıntı
14-Aşağıdakilerden hangisi diabetik hastalarda hemodiyaliz sırasında oluşan hipotansiyonun nedenlerinden değildir?
a) Yüksek glukoz içerikli dializat

b) Otonom nöropati

c) Azalmış kardiak rezerv

d) Kuru kilonun düşük tutulması

e) Diyaliz öncesi antihipertansif ilaç kullanımı
15-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarında kaşıntı nedenlerinden değildir?
a) Yetersiz dializ

b) Hiperparatiroidizm

c) Hiperpotasemi

d) Kserozis

e) Heparin,etilen oksit,formaldehit veya asetata bağlı alerjik reaksiyonlar

16-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarındaki hemolizin nedenlerinden değildir?

a) Diyaliz solüsyonunun yüksek ısılı olması

b) First-use sendromu

c) Solüsyonun hipotonik olması

d) Suyun kloramin ve nitrat ile kontamine olması

e) Pompa setlerin segmentine uyumsuzluğu sonucu pompanın seti aşırı sıkıştırması
17-Diyaliz disequilibrium (dengesizlik) sendromunu önlemek amacıyla üreyi başlangıç düzeyine göre yüzde kaçtan fazla düşürmemesi gerekir?
a) 50
b) 70
c) 30
d) 40

e) 90
18-Kronik dializ uygulamalarında diyaliz disequibilirium’undan kaçınmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

a) Pompa hızı yüksek tutulmalıdır

b) Üremi ve hipernatremi eş zamanlı düzeltilmemelidir

c) Diyalizat ısısı yüksek olmamalıdır

d) Aşırı ultrafiltrasyondan kaçınılmalıdır

e) Diyaliz süresi 4.5 saatin üzerine çıkarılmamalıdır
19-Aşağıdaki antihipertansif ilaç grubundan hangisi hemodiyaliz hastalarında öncelikle tercih edilmemelidir?

a)ACE inhibitörleri

b)Kalsiyum kanal blokerleri

c)Diüretik

d)β bloker

e)Santral etkili antihipertansifler

20-Aşağıdakilerden hangisi kronik renal yetmezlikli hastalarda en sık mortalite nedeni olan kardiovasküler hastalıklar için risk faktörlerinden değildir?

a)DM

b)HT

c)Dislipidemi

d)Anemi

e)Hipomagnezemi

 

21-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarındaki HT nedenlerinden değildir?

a)Volüm fazlalığı

b)Renin-anjıotensin-aldesteron sistemi süpresyonu

c)Sempatik sinir sistemi aktivasyonu

d)Hematokritte artış

e)Antihipertansiflerin diyalizle uzaklaştırılması
22-Diabetik hemodiyaliz hastalarında aşağıdaki oral hipoglisemik ajanlardan hangisi veya hangileri kullanılabilir?

1)Metformin

2)Gliklazid

3)Rapeglinid

4)Akarboz

5)Pioglitazone

a)1+2 b)2+3+5 c)2+3+4 d)3+4 e)1+4

23-Kan fosfor düzeyi yüksek olan bir hemodiyaliz hastasında aşağıdaki besinlerden hangisini kısıtlamazsınız?

a)Süt

b)Balık

c)Peynir

d)Elma

e)Kahve, kola

24- Aşağıdakilerden hangisi Eritropoetin tedavisinin komplikasyonlarından değildir?

a)HT

b)Konvülziyon

c)Kanama

d)Hiperpotasemi

d)Hiperfosfatemi

25-Aşağıdakilerden hangisi üremik hastalarda trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı kanamanın tedavisinde yer almaz?

a)Aneminin düzeltilmesi

b)Sık dializ

c)Desmopressin

d)Kriyopresipitat

e)K vitamini

CEVAPLAR

1 (C) 14 (A)

2 (B) 15 (C)

3 (E) 16 (B)

4 (C) 17 (C)

5 (D) 18 (B)

6 (A) 19 (C)

7 (B) 20 (E)

8 (E) 21 (B)

9 (C) 22 (B)

10 (A) 23 (D)

11 (B) 24 (C)

12 (C) 25 (E)

13 (D)

bottom of page