top of page
HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 3

1-Aşağıdaki fosfor bağlayıcı ilaçlardan hangisi uzun süre kullanılmaz?

 1. Sevelamer

 2. Ca karbonat

 3. Ca asetat

 4. Mg karbonat

 5. Alüminyum hidroksit X

2-Aşağıdakilerden hangisi alüminyum birikimine bağlı olarak gelişmez?

 1. Anemi

 2. Ensefalopati

 3. Eritropoietine direnç

 4. Osteomalazi

 5. Demir eksikliği X

3- Aşağıdakilerden hangisi paratiroidektomi endikasyonlarından değildir?

 1. Osteitis fibroza

 2. Kalıcı hiperkalsemi

 3. Şiddetli kaşıntı

 4. Spontan tendon rüptürü

 5. Öksürük X

4-HBV ve HCV için hemodiyaliz hastalarında risk faktörleri nelerdir?

 1. Kan transfüzyonu

 2. Geçirilmiş renal transplantasyon

 3. İV uyuşturucu kullanımı

 4. Diyaliz ünitesinde Anti HCV(+) hasta varlığı

 5. Hepsi X

5-Aşağıdakilerden hangisi HBV ve HCV sıklığının azalmasındaki etkenlerden değildir?

 1. Eritropoietin kullanımı

 2. HBV aşısının yaygın kullanımı

 3. Serolojik tetkiklerin yapılması

 4. Kan tranfüzyonu X

 5. Kan donörlerinin serolojik yönden taranması

6-On yılda bir rapel yapılan aşı hangisidir?

 1. Difteri X

 2. İnfluenza A, B

 3. Hepatit B

 4. Hepatit A

 5. Kızamık

7-Aşağıdakilerden hangisi EPO tedavisinin yan etkilerinden değildir?

 1. Hipertansiyon

 2. Diyalizör klerensinde azalma

 3. Hiperfosfatemi

 4. Hipopotasemi X

 5. Demir yetersizliği

8-Aşağıdakilerden hangisi EPO kullanım prensiplerinden değildir?

 1. Hematokrit değeri %30 dan düşük olmalı

 2. Vücut depo demiri durumu değerlendirilip takip edilmeli

 3. Kan basıncı kontrol altında tutulmalıdır

 4. Hastalar diyete uyum konusunda eğitilmelidir

 5. Diyaliz süresi uzatılmalı X

9- Aşağıdakilerden hangisi böbrek yetmezliğindeki anemi nedenlerinden birisi değildir?

 1. EPO yetersizliği

 2. Demir eksikliği

 3. Hemoliz

 4. Üremik toksinler

 5. Yetersiz alüminyum alınımı X

10-Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemiye yol açan antikoagülasyon yöntemidir?

 1. Bölgesel sitrat X

 2. Prostasiklin

 3. Düşük molekül ağırlıklı heparin

 4. Nafamostat

 5. Heparin

11-Aşağıdakilerden hangisi EPO tedavisinde direnç ve başarısızlığa yol açan nedenler arasında değildir?

 1. Yetersiz doz

 2. Demir eksikliği

 3. Alüminyum birikimi

 4. Kan kaybı

 5. Hipoparatiroidizm X

12-Aşağıdakilerden hangisi acil diyaliz endikasyonlarından birisi değildir?

 1. Hiperkalemi

 2. Hipervolemi

 3. Hiperlipidemi X

 4. Zehirlenmeler

 5. Metabolik asidoz

13-Diffüzyonu etkilemeyen parametre aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Solüt konsantrasyonu farkı

 2. Solüt molekül ağırlığı ve hızı

 3. Membran direnci

 4. Diyalizat akım hızı

 5. Diyalizat ısısı X

 

14-Aşağıdaki damar giriş yollarından hangisi kalıcı damar giriş yoludur?

 1. Subklaviyen kateter

 2. Jügüler ven kateteri

 3. Arteriyovenöz greft X

 4. Femoral kateter

 5. Hiçbiri

15-Heparinsiz diyaliz hangi durumlarda uygulanmaz?

 1. Aktif kanaması olanlarda

 2. Yüksek kanama riski olanlara

 3. Heparin allerjisi olanlara

 4. Trombositopenisi olanlara

 5. Hematokriti yüksek olanlara X

16-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde sık görülen komplikasyonlardan birisidir?

 1. Hipotansiyon X

 2. Dengesizlik (disequilibrium) sendromu

 3. Hava embolisi

 4. Konvülziyon

 5. Aritmi

17-Hava embolisinde hastaya hangi pozisyon verilir?

 1. Sol tarafına yatırılır, göğüs ve baş aşağı getirilir X

 2. Sağ tarafına yatırılır, göğüs ve baş aşağı getirilir

 3. Hasta oturtulur

 4. Düz yatırılır

 5. Hiçbiri

18-Hipotansiyon gelişmemesi açısından aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

 1. Diyaliz esnasında yemek verilmeli

 2. Diyalizat ısısı yükseltilmeli

 3. Düşük Na diyalizatı kullanılmalı

 4. Hedef kuru ağırlık düşük tutulmalı

 5. Ultrafiltrasyon kontrollü makine kullanılmalı X

19- Dengesizlik sendromunu engellemek için ne yapılmaz?

 1. BUN düzeyi başlangıçta %30 dan fazla düşürülmemelidir

 2. Diyaliz süresi uzatılır X

 3. Küçük yüzeyli diyalizör kullanılır

 4. Diyaliz süresi kısa tutulur

 5. Kan akım hızı düşük tutulur

 

20-İzole ultrafiltrasyonun amacı nedir?

 1. Yüksek etkinlikli diyaliz

 2. Sıvı çekimini kolaylaştırmak X

 3. Düşük m2 diyalizör kullanmak

 4. K+ düzeyini düşürmek

 5. Heparinsiz diyaliz yapmak

21-Böbreklerde üretilen hormon hangisidir?

 1. EPO X

 2. PTH

 3. Kortizol

 4. Glukoz

 5. Gastrin

22-Arıtılmış suyun özelliği değildir?

 1. Al < 0.01mg/L

 2. Kloramin < 0.1mg/L

 3. Bakır < 0.1mg/L

 4. Su steril olmalı X

 5. C a < 2mg olmalı

23-Arteriyovenöz fistül takibinde nelere dikkat edilmelidir?

 1. Fistüllü koldan kan basıncı ölçülmez

 2. Fistüllü koldan kan alınmaz

 3. Fistüllü kol ile ağırlık kaldırılmaz

 4. Fistüllü kol çok sıcak ve soğuktan korunur

 5. Hepsi X

24-Diyaliz hastalarında kuru ağırlığının altına düşmesi durumunda hastada neler gelişmez?

 1. Hipotansiyon

 2. Ateş X

 3. Kramp

 4. Baş dönmesi

 5. Halsizlik

25-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde kullanılan araç ve gereçlerden değildir?

 1. Su arıtma sistemi

 2. Diyaliz solüsyonu

 3. Diyalizör

 4. Hemodiyaliz makinesi

 5. Periton kateteri X

bottom of page