top of page
HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 2

1-Hangisi acil diyaliz endikasyonları arasında sayılmaz?

A)Hiperkalemi

B)Perikardit

C)Kontrol edilemeyen hipertansiyon

D)Hipernatremi

E)Hiperürisemi

DOĞRU CEVAP:D

2-Hangisi yanlıştır?

A)Üremik sendrom genellikle kreatinin klirensi 10 ml/dk/1.73 m2'nin altına düştüğü zaman gelişir.

B)Refrakter ve ilerleyici sıvı yüklenmesi akut diyaliz endikasyonudur.

C)Akut böbrek yetmezliğinde kreatinin klirensini ,serum kreatinin düzeyinden hesaplamak daha doğrudur.

D) Akut böbrek yetmezliğinde diyaliz endikasyonu için serum üre azotu düzeyine az önem verilir.

E)Diyabetikler de üremik sendrom daha erken dönemlerde gelişebilir.

DOĞRU CEVAP:C

3-Hangisi yanlıştır?

A) DOQI diyalize başlama kılavuzu haftalık Kt/Vüre değeri 2.0'ın altına düşünce diyalize başlanmasını önermektedir.

B)Kronik böbrek yetmezliğinde spontan protein alımı ancak ,kreatinin klirensi 10 ml/dk'nın altına düştükten sonra azalır.

C)Refrakter veya ilerleyici sıvı yüklenmesi acil diyaliz endikasyonudur.

D)Cockcroft ve Gault formülü,akut böbrek yetmezliğinde kreatin klirensi hesabında kullanılmaz.

E)Hiçbiri

DOĞRU CEVAP:B

4-Hangisi yanlıştır?

A)Diyaliz tam geçirgen,sentetik veya semisentetik bir membran aracılığı ile gerçekleşir.

B)Diyalizde solüt transferi diffüzyon ve ultrafiltrasyon ile olur.

C)Bir membranın suya karşı geçirgenliği Kuf (ultrafiltrasyon katsayısı) ile ifade edilir.

D)Hemodiyaliz ile proteine bağlı toksinlerin uzaklaştırılması plazmadaki serbest fraksiyon yüzdesine bağlıdır.

E)Solütün molekül ağırlığı arttıkça,diffüzyon hızı azalır.

DOĞRU CEVAP:A

5-Hangisi doğrudur?

A)Hematokrit yükselince,diyalizerin kreatinin ve fosfor klirensleri azalır.

B)Hematokrit yükselince,üre klirensi artar.

C)Normal yapılı erişkinlerin diyalizinde genellikle kan akım hızı 100-150 ml/dk olacak şekilde ayarlanır.

D)Diyaliz solüsyonu akım hızının artması üre klirensini azaltır.

E)URR=(Giriş üre-Çıkış üre)/Çıkış üre,formülü ile hesaplanır.

DOĞRU CEVAP:A

6-Üre kinetik modeli ile ilgili hangisi yanlıştır?

A)Hesaplanması kolaydır ve klinik sonuçlar ile iyi korelasyon gösterir.

B)Beslenme durumu hakkında bilgi verir.

C)Orta ve büyük molekül ağırlıklı üremik toksinlerin temizlenme yeterliliği hakkında iyi bilgi verir.

D)Volüm dengesini ihmal eder.

E)Hastalara etkin ve emniyetli bir diyaliz yapılmasını sağlayan yararlı bir ölçüttür.

DOĞRU CEVAP:C

7-Diyaliz dozunu arttırmak için hangisi yapılabilir?

A)Kan akım hızını artırmak

B)Diyalizat akım hızını artırmak

C)Diyaliz süresini artırmak

D)Diyaliz sıklığını artırmak

E)Hepsi

DOĞRU CEVAP: E

8-Uygulanan Kt/V'nin reçetelendirilen Kt/V'den düşük olmasının nedenleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

A)Kan alım veya laboratuar hataları

B)Giriş yolu resirkülasyonu

C)Diyalizör KoA'sının yüksek olması

D)Kan akım hızının düşük olması.

E)Hastanın V' değeri ilk tahmin edilenden fazladır veya ciddi kilo artışı olmuştur.

DOĞRU CEVAP:C

9-Akut hemodiyaliz istemi ile ilgili hangisi yanlıştır?

A)İlk diyalizde kan üre azotu'nun (BUN) %70 azaltılması hedeflenmelidir.

B)Mümkünse ilk HD seansı 2 saati geçmemelidir.

C)Kan akım hızı daha düşük tutulmalıdır, mümkünse 200 ml/dk' yı geçmemelidir.

D)Tercihan bikarbonatlı diyalizat kullanılmalıdır.

E)Akut HD durumunda, diyalizat akım hızı 500 ml/dk'dır.

DOĞRU CEVAP:A

10-Diyaliz membranları ile ilgili hangisi yanlıştır?

A)Membranlar sellüloz,substite sellüloz,sellülosentetik ve sentetik yapıda olabilir.

B)Kuprofan,sellülosentetik yapıda bir membrandır.

C)Sellüloz yapıdaki membranlar kullanılarak yapılan diyalizlerde kompleman aktivasyonu daha daha sık görülür.

D)Membran yüzey alanı genellikle 0.8-2.1 m2'dir.

E)AN69,Beta-2 mikroglobulini adsorbe eden ve böylece diyaliz ile uzaklaştırmasını artıran yüksek akımlı membranlardandır.

DOĞRU CEVAP:B

11-Hemodiyalizde su sistemi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A)Diyaliz solüsyonunda bulunan fazla miktarda bakır hemolitik anemiye neden olabilir.

B)Şehir suyuna bakteri kontaminasyonunu önlemek için sıklıkla katılan kloramine bağlı hemolitik anemi görülebilir.

C)Karbon filtreleri,sudaki kalsiyum ve magnezyumun çoğunu uzaklaştırarak suyun sertliğini giderir.

D)Ters ozmoz(reverse osmosis),kirleticilerin %90'dan fazlasını uzaklaştırarak,diyaliz için yeterince saf bir su oluşturur.

E)Alüminyum kontaminasyonu,kemik hastalığı ve anemiye yol açabilir.

DOĞRU CEVAP:C

12-Bir diyalizörün Kuf değeri 4,TMP değeri ise 200 mmHg olarak ayarlanan hastada,4 saatlik hemodiyaliz tedavisi ile toplam ne kadar sıvı çekilir?

A)3000 ml

B)3200 ml

C)2000 ml

D)4000 ml

E)4200 ml

DOĞRU CEVAP:B

13-Diyaliz esnasında kan kompartman basıncı (+50)mmHg iken,diyaliz kompartmanı basıncı kaç olmalıdırki TMP 400 olsun?

A)-350

B)+450

C)-300

D)+300

E)+350

DOĞRU CEVAP:A

14-Su arıtma sistemi elemanları aşağıda verilmiştir,doğru sıralama hangisidir?

1-Kum filtre

2-yumuşatıcı filtre

3-mikropartikül tutucu

4-karbon filtre

5-revers osmos

A)1-3-2-5-4

B)1-2-4-3-5

C)2-1-5-3-4

D)1-4-2-3-5

E)2-1-4-3-5

DOĞRU CEVAP:E

15-Geçici hemodiyaliz katateri yerleştirme yerleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

A)Subklavian vende,hasta konforu iyi ve uzun süreli kullanım imkanı olur

B)Femoral vende,hastanın hareketliliği kısıtlanır

C)Subklavian vende,stenoz ve yerleştirme ile ilgili komplikasyon oranı yüksektir.

D)Femoral geçici kataterler,bir aydan fazla tutulmamalıdır.

E)İlk tercih yeri, internal juguler ven olmalıdır

DOĞRU CEVAP:D

16-AV fistüller ve graftlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A)Genellikle dominan olmayan kola yapılır.

B)El bileğindeki radiosefalik ve dirsekteki brakiosefalik AV fistül en sık uygulanan iki tiptir.

C)Fistül oluşturulmasına mümkün olduğunca distalden başlanmalıdır.

D)AV fistül hemodiyalize başlanmadan 1 ay önce oluşturulmalıdır.

E)AV graftlar,AV fistüllere göre geniş yüzey alanı ve kolay kanülasyon avantajına sahiptir.

DOĞRU CEVAP:D

17-Diyaliz hastalarında en sık ölüm nedeni nedir?

a-enfeksiyonlar

b-elektrolit imbalansı

c-kardiyovasküler hastalıklar

d-GİS hastalıklar

e-ilaçlar

DOĞRU:C

18-Diyaliz hastalarında ensık karşılaşılan kardiyovasküler problemlerden biri değildir?

a-koroner arter hastalığı

b-romatizmal kalp hastalığı

c-perikardit

d-sol ventrikül hipertrofisi

e-kalp yetmezliği

DOĞRU:B

19-Diyaliz hastalarında aşağıdakilerin hangisi koroner arter hastalığı için risk faktörü değildir?

a-hipertansiyon

b-DM

c-vasküler kalsifikasyon

d-sigara

e-anemi

DOĞRU:E

20-Aşagıdaki kardiyovasküler problemlerden hangisi acil diyaliz endikasyonudur?

a-MI

b-Kalp yetmezliği

c-üremik perikardit

d-aritmi

e-hipotansiyon

DOĞRU:C

21-Diyaliz hastalarında perikarditin en sık nedeni nedir?

a-yetersiz diyaliz ve hipervolemi

b- tuberkülozis

c-viruslar

d- ilaçlar

e-MI

DOĞRU:A

22-Üremik perikarditin semptom veya bulgusu değildir?

a-göğüs ağrısı

b-EKG de voltaj kaybı

c-PAAC grafisinde çadır manzarası

d-nedeni açıklanamayan hipotansiyon

e-kalp hızının düşüklüğü

DOĞRU:A

23-Aşagıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında sık görülen GİS sorunlardan değildir?

a-Bulantı

b-İştahsızlık

c-Dispepsi

d-Kabızlık

e-Kilo artışı

DOĞRU:E

24-Aşagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a-diyaliz hastalarında peptik ülser riski artmıştır.

b- diyaliz hastalarında aneminin bir nedeni de gis den kayıptır.

c- asit sekresyonunu baskılamak için en güvenilir ilaçlar ranitidin ve omeprazoldür.

d-sukralfat ve alimünyum içeren ajanlardan mümkün olduğunca verilmemelidir.

e-diyaliz hastalarında H.pylori nin eradike edilmesine gerek yoktur.

DOĞRU:E

25- Aşagıdakilerden hangisi üremi ilişkili amiloidozisin bir bulgusudur?

a-Karpal tunel sendromu

b-spondiloartropati

c-periferik eklemlerde osteoartropati

d-hepsi doğrudur

e-hiçbiri

DOĞRU:D

26-Diyaliz hastalarında impotans ile ilgili hangisi yanlıştır?

 

a-hastaların en az %50 inde görülür.

b-anemi varsa düzeltilmelidir

c-b loker ve metildopa kesilmelidir.

d-tedavide testesteron kullanılabilir.

e-renal transplantasyon sonrası kesinlikle düzelmez.

DOĞRU:E

27-Diyaliz hastalarında aşagıdakilerde hangisi miyopatiye neden olmaz?

a-D vitamin eksikliği

b-hiperparatiroidi

c-karnitin eksikliği

d-anemi

e-hipofosfatemi

DOĞRU:D

28-Diyaliz hastalarında görülen uyku bozuklukların nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a-depresyon

b-sık diyaliz

c-ölüm korkusu

d- anksiyete

e-hiçbiri

DOĞRU:E

29-Aşagıdaki nörojik problemlerden hangisinde acil hemodiyaliz endikasyonu vardır?

a-hemiparezi

b-SVO

c-hemipleji

d-ensefelopati

e-periferik sinir felci

DOĞRU:D

30-Bulantı kusma,baş ağrısı nedeniyle acil servise getirilen 70 yaşındaki bayan hastadan yapılan tetkiklerde üre:300 kreatinin:14 mg/dl potasyum:7 kangazında ciddi metabolik asidoz olması üzerine acil hemodiyalize alınıyor. Hemodiyalizden sonra hastada baş ağrısı,

kusma, kas krampları, irritabilite, ajitasyon, deliriyum ve konvülsiyon gelişiyor. Olası tanınız nedir?

a-deliryum tremens

b-ensefalopati

c-disequilibrum sendromu

d-demans

e-CVO

DOĞRU:C

31.Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında en sık karşılaşılan komplikasyondur?

a.Başağrısı

b.Kaşıntı

c.Ateş

d.Hipotansiyon

e.Kramp

DOĞRU:D

32. Aşağıdakilerden hangisinin hemodiyaliz sırasında meydana gelen hipotansiyon tedavisinde uygulanmamaktadır?

a.Trandelenburg pozisyonu verilmesi

b.Ultrafiltrasyonun minumuma indirilmesi

c.%0.9 sodyum klorürün bolus verilmesi

d.%10 dekstrozun bolus verilmesi

e.Taze donmuş plazma verilmesi

DOĞRU:E

33.Diyalizer reaksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.Nonspesifik tip reaksiyon sıklığı azalmıştır

b.Anafilaktik tip reaksiyonda kardiyak arrest gelişebilir

c. Nonspesifik tip reaksiyona neden olarak kompleman aktivasyonu sorumlu tutulmaktadır

d. Anafilaktik tip reaksiyon daha sık görülmektedir

e.Heparin anafilaktik tip reaksiyona neden olabilir

DOĞRU:D

34.Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında meydana gelen kramp gelişimini azaltmaz?

a.Karnitin

b.Vitamin E

c.Kinin

d.Oksazepam

e.Doksazosin

DOĞRU:E

35.Aşağıdakilerden hangisinin heparin tedavisine bağlı olarak meydana gelmesi beklenmez?

a.Trombositopeni

b.Hemoraji

c.Tromboz

d.Anafilaktik reaksiyon

e.Hipokalemi

DOĞRU:E

36.Aşağıdakilerden hangisi antikoagülasyonsuz diyaliz indikasyonu değildir?

a.Ciddi trombositopeni

b.Aktif kanama

c.Yeni geçirilmiş cerrahi girişim

d.Perikardit

e. Duodenal ülser

DOĞRU:E

37.Aşağıdakilerden hangisi antikoagülan etkisini faktör Xa inhibisyonu ile gerçekleştirir?

a.Standart heparin

b.Düşük moleküler ağırlıklı heparin

c.Aspirin

d.Hiruid

e.Ticlodipin

DOĞRU:B

38.Diyaliz hastalarında en sık karşılaşılan psikolojik komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

a.Depresyon

b.Demans

c.Delirium

d.Psikoz

e.İlaç-alkol bağımlılığı

DOĞRU:A

39.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tamamen böbreklerden itrah edilmekte olup diyalizabledır?

a.Lorezepam

b.Alprozolam

c.Sertralin

d.Lityum

e.Venlafaksin

DOĞRU:D

40.Aşağıdakilerden hangisi malnutrisyon nedenlerinden birisi değildir?

a.Metabolik alkaloz

b.Gastrointestinal kan kaybı

c.Diyetle gıda alımını aşırı kısıtlanması

d.Yetersiz diyaliz

e.Depresyon

DOĞRU:A

41.Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında artmış mortalite ile ilişkilidir?

a.Yüksek serum üre düzeyi

b.Hipoalbuminemi

c.Yüksek serum kreatinin düzeyi

d.Hiperfosfatemi

e.Hipokalsemi

DOĞRU:B

42.Diyaliz hastalarında günlül protein alımı ne kadar kısıtlamalıdır?

a.0.5 gram/kg

b.0.6 gram/kg

c.0.8 gram/kg

d.1.2 gram/kg

e.1.8 gram/kg

DOĞRU:D

43.Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin yüksek dozda kullanılmasıyla nefrolitiasis, iç organ ve dokularda kalsiyum okzalat depolanmasına neden olabilir?

a.A vitamini

b.B6 vitamini

c.C vitamini

d.E vitamini

e. K vitamini

DOĞRU:C

44.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ciddi yan etkileri nedeniyle hiperfosfatemi tedavisinde uzun süreli kullanılmamalıdır?

a.Sevelamer

b.Kalsiyum karbonat

c.Kalsiyum asetat

d.Alimimyum hidroksit

e.Lantanum karbonat

DOĞRU:D

45.Aşağıdakilerden hangi seçenek diyaliz hastalarında görülen hiperparatiroidizmin nedenlerinden biri değildir?

a.Hiperfosfatemi 7

b.Hipokalsemi

c.D vitamin eksikliği

d.Hipofosfatemi

e.Düşük kalsitriol düzeyi

DOĞRU:D

46.Diyaliz hastalarında hedef fosfor ve parathormon düzeyleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a.fosfor düzeyi 1-2 mg/dL; parathormon düzeyi 50-100 pg/ml

b. fosfor düzeyi 2-3 mg/dL; parathormon düzeyi 100-150 pg/ml

c. fosfor düzeyi 3.5-5.5 mg/dL; parathormon düzeyi 150-300 pg/ml

d. fosfor düzeyi 3.5-5.5 mg/dL; parathormon düzeyi 300-500 pg/ml

e. fosfor düzeyi 4.5-6 mg/dL; parathormon düzeyi 300-500 pg/ml

DOĞRU:C

47.Diyaliz hastalarında görülebilen hiperparatiroidizm tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğru değildir?

a.Zolendronik asit

b.Fosfor bağlayıcı ajanlar

c.Parikalsitol

d.Cinacalcet

e.Alfa kalsidol

DOĞRU:A

48.Renal osteodistrofilerden en sık görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

a.Osteoporoz

b.Osteomalazi

c.Sekonder hiperparatiroidizm

d.Tersiyer hiperparatiroidizm

e. Adinamik kemik hastalığı

DOĞRU:E

49.Kalsifilaksi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a.Hiperkalsemi ve hiperfosfatemi birlikteliği ile ilişkilidir

b.Mortalitesi yüksektir

c.Vasküler kalsifikasyon ve deri lezyonları karakteristiktir

d.Lezyonlar ağrısızdır

e.Vitamin D tedavisinden kaçınmak gerekir

DOĞRU:D

50-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Diyabetik üremik hastalarda mortalite-morbidite nondiyabetiklerle benzerdir

b-Diyabet tanısı olan hastalarda 15 ml/dk üzeri kreatinin klirensi düzeyinde diyalize başlanması önerilir

c-CAPD uygulanan diyabet tanılı hastalarda hipoglisemi insidans ve şiddeti hemodiyaliz hastalarına göre düşüktür

d-Diyabetik hastalarda arteriyo venöz fistül ve greft sağkalım oranları düşüktür

e-Diyabetik hastalarda hemodiyaliz esnasında artmış hipotansiyon riski vardır(Doğru : A)

51-Diyabetik üremik hastalarda hangisi beklenmez?

a-Bu hastalarda insülin katabolizması azalmıştır

b-Hiperglisemi tedavisi üremik olmayan hastalar gibi yapılır

c-Glukozüri olmadığından ağır hiperglisemi gelişebilir

d-Bu hastalarda diürez olmadığından hiperozmolalite olağan değildir

e-Tedavi amaçlı kullanılan insülin etkisi daha yoğun ve uzun sürelidir

(Doğru: B)

52-Hangisi doğrudur ?

a-Diyabet tanılı hastalarda EPO doz şeması nondiyabetiklerden yüksektir

b-Diyabetik hastalarda tüm oral anti diyabetikler güvenli kullanılabilir

c-Diyabet tanılı hastalarla nondiyabetikler arasında inme insidansı açısından fark bulunmamaktadır

d-Hemodiyalizde heparin kullanımı diyabetik retinopatide ilerlemeye neden olabilir

e-Diyabetik hastalarda hipertansiyonun kontrolü kardiyovasküler korumada temeldir

(Doğru: E)

53-Hangi kan basıncı değerlerinde diyaliz öncesinde antihipertansif ilaç verilmesi zorunludur?

a-Hasta kuru ağırlığında + Ortalama arter basıncı (OAB) 98-106 mmHg arasında

b-Hasta kuru ağırlığında +OAB 98-106 arasında ancak sol ventrikül hipertrofisi (SVH) yok

c-Hasta kuru ağırlığında + OAB < 106 anemi ve SVH yok

d-Hasta kuru ağırlığında +OAB > 106

e-Hasta kuru ağırlığında +OAB<98 ancak SVH var

(Doğru: D)

54-Diyaliz hastalarında HT ölçümünde en iyi yöntem hangisidir?

a-Diyaliz öncesi ölçümlerin ortalaması

b-Diyaliz sonrası ölçümlerin ortalaması

c-24 saatlik KB ölçümü

d-Diyaliz başlangıcı ve sonu ölçümü ortalaması

e-Diyaliz dışındaki ölçümler

(Doğru: A)

55-Hangisi vücut sıvı volümünü değerlendirmede kullanılan yöntemlerden değildir?

a-BIA (Biyoelektrik impedans analizi)

b-VCI (Vena kava inferior) çapının ölçümleri

c-Diyalizde Hct takibi

d-Plazma ANP ölçümü

e-EKO ile sol atrium çapının ölçümü

(Doğru: E)

56-Hipertansif hastalarda diyaliz seansları arasında kilo artışı ne kadar olmalıdır?

a-<%2,5-3

b-Aynı kilo

c-<%3-5

d-<%5-8

e-<%10

(Doğru: A)

57-Hangisi Eritropoetin (EPO) tedavisinin beklenen faydalarından değildir?

a-Oluşmuş sol ventrikül hipertrofisi üzerine etkisi yoktur

b-Mortaliteyi azaltır

c-Dikkat ve konsantrasyonda artış yapar

d-Hayat kalitesini artırır

e-Hemostaz üzerine olumlu etkileri vardır

(Doğru: A)

58-Hangisi EPO tedavisine uyumu artırmada kullanılan yöntemlerden değildir?

a-EPO diyaliz merkezinde yapılması

b-Enjeksiyon ağrısını azaltmak için ince çaplı iğne kullanılabilir(27-29 gauge)

c-Periton diyaliz hastalarında IP yol kullanılabilir

d-Yeni hastalarda IV yolla başlanılabilir

e-Enjeksiyon yerleri değiştirilebilir

(Doğru:D)

59-Hangisi EPO tedavisinin yan etkilerinden değildir?

a-Antihipertansif ilaç dozunda artış gerektirebilir

b-Kan vizkozitesinde artış

c-Konvülziyon riskinde artış

d-Serum fosfor konsantrasyonunda azalma

e-Diyalizer ve graftte pıhtılaşmada artış

(Doğru: D)

60-Hangisi yanlıştır?

a-Üremik hastalarda bakteriyel enfeksiyon sıklığı artmıştır

b-Üremik hastalarda enfeksiyon üremik olmayanlara göre hızlı ilerler

c-Enfeksiyonun dökümentasyonu üremik olmayanlara göre daha düşüktür

d-Birlikte bulunan malnutrisyon nedeni ile ateşsiz seyredebilir

e-Uygulanan geçici kataterler çıkış yolu temiz ise uzun süre kullanılabilir

(Doğru:E)

61-Hangisi katatere bağlı enfeksiyon sıklığını azaltmada kullanılan protokollerden değildir?

a-Personelin maske-eldiven kullanması

b-Kapaklar çıkarıldıktan sonra katater uçları povidon-iyodla silinmelidir

c-Katater kapakları çıkarılmadan önce povidon-iyod solüsyonlu gazlı bez ile örtülmesi

d-Katatere konsantre antibiyotik solusyonu enjeksiyonu-antibiyotik kilit tekniği

e-Tüm hastalara işlem öncesi tek doz proflaktik antibiyotik tedavisi başlanması

(Doğru:E)

62-Diyaliz hastalarında önerilmeyen aşı hangisidir?

a-Hepatit B

b-Pnömokok

c-İnflüenza A-B

d-Tetanoz

e-BCG

(Doğru: E)

63- Hangisi hemodiyaliz ünitesi enfeksiyon kontrol yöntemleri arasında yer almaz?

a-HBsAg (+) hastaların izolasyonu

b-HIV (-)/ HCV (+) hastalrın izolasyonu

c-Diyaliz makinelerinin % 1’lik sodyum bikarbonat (çamaşır suyu) ile temizlenmesi

d-HBsAg (+) hastalarda diyalize ‘reuse’ yasaklanması

e-Her 3-6 ayda bir HBsAg ve AntiHBsAb’ nun kontrolü

(Doğru:B)

64-Aşağıdakilerden hangisi üremik hastalarda beklenen endokrinolojik bulgulardandır?

a-İnsülin direnci nedeni ile üremik hastalarda açlık kan şekeri hemen daima yüksektir

b-Oral glukoz tolerans testi diyabet tanısındaki temel testlerdendir

c- Diyabetik periton diyaliz hastalarında insülin ihtiyacı artmıştır

d-İdrar katekolamin ölçümü ile feokromasitoma tanısı konabilir

e-Diyaliz hastalarında infertilite nadir bulgulardandır

(Doğru:C)

65-Hangisi üremik hastalarda hipokalsemi nedenlerinden değildir?

a-Hiperfosfatemi

b-Bağırsaklardan kalsiyum emiliminde azalma 11

c-PTH karşı iskelet direnci

d-Renal 1,25(OH)2D3 üretiminde azalma

e-Beslenme bozukluğu

(Doğru:E)

66-Hangisi hiperparatiroidizmin iskelet dışı bulgularından değildir?

a-Anemi

b-Periartrit

c-Kaşıntı

d-Miyopati

e-Ensefalopati

(Doğru:E)

bottom of page