top of page
HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI-  Ocak -2011


1. 49 yaşındaki erkek hasta 4 yıldır diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği nedeni ile haftada 3 kez 4 saat kronik hemodiyalize girmektedir. HD çıkışı 95 kg ağırlığı olan ve 60 μg darbopoetin alfa kullanan hastanın yapılantetkiklerinde Hb: 13.2 g/ dl, Ferritin: 400 ng/ml, transferin saturasyonu % 25 bulunmuştur.


Bu hastada aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin daha yüksek olasılıkla görülmesi beklenir?
A) Kan transfüzyon sıklığında artış
B) İnme riskinde artış
C) Ölüm riskinde artış
D) Myokard infaktüs riskinde artış
E) Konjestif kalp yetmezliği riskinde artış


2. 75 yaşında diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği nedeni ile haftada 3 kez 4 saat kronik hemodiyalize giren bayan hastanın diyaliz öncesi serum K: 5.5 mEq/L dir. Hasta 2.5 mEq/L K içerikli diyalizat ile hemodiyalize alınıyor. Ara ara şiddetli çarpıntı yakınması olan olguya bu nedenle 24 saatlik Holter EKG takılıyor. Kayıtlar incelendiğinde multiple premature ventriküler kontraksiyonların olduğu gözleniyor.


Bu hastada bu şikayetler en sık aşağıdaki hangi zaman aralığında görülür?
A) HD başlangıcından sonraki 1 saat ile HD bitiminden sonraki 4-6 saat arası
B) Sadece HD sırasında
C) HD girişinden 4 saat önceki dönem
D) HD’ in ilk saati
E) HD sonrası ertesi sabah


3. 27 yaşında kronik glomerulonefrit nedeni ile KBY tanısı alan ve kronik HD programında olan bayan hastanın son 3 aydır adet görmeme yakınması vardır. Serum β-Hcg pozitif bulunuyor. Yapılan USG de ıntrauterin gebelik saptanıyor. Hasta 400 ml/dk kan akım hızı, 800 ml/dk diyalizat akım hızı ve 37® diyalizat ısısı ile haftada 3 gün 4 saat HD’e giriyor. Prediyaliz BUN 68 mg/dl, Kt/V: 1.3. Aşağıdakilerden birisi gebeliğin sağlıklı devamı sağlamak için en yararlı yaklaşımdır?
A) Acil renal transplantasyon
B) Periton diyalizine geçiş
C) BUN seviyesi 55-65 mg/dl sağlayacak şekilde HD sıklığını ve yoğunluğunu arttırmak
D) Prediyaliz BUN seviyesi 50 mg/dl ‘nin altında olacak şekilde haftada 5-7 kez nokturnal HD’e geçmek
E) High-flux membran diyalizer ile HD’e devam etmek

 


4. 8 aydır HD tedavisi gören 22 yaşındaki bayan hastanın kemik metabolizma hastalığının değerlendirilmesinde iPTH: 423 pg/ml ve 512 pg/ml, Ca: 10.1,10.1,10.2 mg/dl, P: 5.8, 6.1, 6.2 mg/dl, ALP: 210,232,205 IU/ml saptanmıştır. Hasta yemekle birlikte üçe bölünmüş dozda günlük 4200 mg sevalemer, günde 3 kez kalsiyum asetat, her HD de 10 μg parikalsitol, 90 mg/gün sinacalcet hidroksiklorür tedavisi alıyor. Annesinden renal transplantasyon planlanan hastada KBY ilişkili mineral ve kemik hastalığına yönelik aşağıdakilerden hangisi önerilir?
A) Transplantasyon öncesi paratiroidektomi
B) Sinakalset dozunu arttırmak
C) Günlük HD’e geçmek
D) Lantanum karbonat eklemek
E) Sevalemer dozunu 4800 mg/g artırmak

5. 47 yaşında bayan hasta diyabetik nefropati nedeni ile 1.5 yıldır kronik HD programında olan hasta kadaverik renal transplantasyon listesine alınmıştır. Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisien uygundur?
A) HD öncesi 2 boyutlu EKO
B) HD sonrası hemen yapılan 2 boyutlu EKO
C) HD öncesi radyonüklid sintigrafi
D) Sol ventrikül hemodinamiğini değerlendirme amaçlı sol kalp kataterizasyonu
E) Telekardiyografi


6. İki yıldır hemodiyalize giren 72 yaşında bir erkek hastanın diyaliz öncesi ve diyaliz sonrası laboratuvar bulguları
şöyledir:
                                 Diyaliz öncesi            Diyaliz sonrası
BUN                         114 mg/dL                                   89 mg/dL
Kreatinin                8.4 mg/dL                                      6.5 mg/dL
Na                          142 mEq/L                                 140 mEq/L
K                            5.2 mEq/L                                      4.7 mEq/L
Paratiroid hormon düzeyi 129 pg/ml (Normal: 10-65 pg/ml),

hemoglobin düzeyi 9.2 g/dL, ferritin düzeyi 388 mg/dL,TSAT : 30,

kan şekeri 220 mg/dL olarak bulunan ve yeterli dozda eritropoietin alan bu hastada
eritropoietin direncinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Demir eksikliği
B) Hiperkalemi
C) Hiperglisemi
D) Yetersiz diyaliz
E) Hiperparatiroidi


7. 42 yaşında hipertansif nefropati nedeni ile 6 aydır kronik HD programında olan olguya 2 ay önce hemoglobin  düşüklüğü nedeni ile darbopoetin alfa tedavisi başlanıyor. Daha önce normotensif olan hastanın son bir aydır prediyaliz kan basıncı ortalaması 152/92 mmHg post diyaliz KB ortalaması ise 137/79 mmHg olarak saptanıyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanması önerilir?
A) 20 mg/gün lisinopril başlanması
B) 10 mg/gün amlodipin başlanması
C) HD sonrası haftada 3 gün 20 mg/g lisinopril verilmesi
D) 50 mg/gün atenolol başlanması
E) Hastanın kuru ağırlığının düşürülmesi


8. 59 yaşında erkek hasta hipertansif nefropati nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmiş ve 8 yıldır haftada 3 ez 4 saat HD’ e girmekte. HD çıkışı 75 kg gelen hasta haftada 3 kez 2000 U SC eritropoetin kullanıyor. Hb seviyesi 10.2 g/dl, serum ferritin 380 ng/ml ve transferin saturasyonu ise % 18 bulunmuştur. AV fistülden HD e giren hasta son 3 aydır hastaneye yatış öyküsü yok. Enfeksiyon bulgusu olmayan hastanın serum albumin düzeyi 3.8 g/dl ve Kt/V ise 1.5 saptanmıştır.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hastanın anemi tedavisi için en uygun yaklaşımdır?
A) Haftalık 62.5 mg IV demir uygulanması
B) SC eritropoetini IV darbopoetin ile değiştirmek ( 200 IU eritropoetin = 1 μg darbopoetin )
C) Eritropoetin dozunu 4000 IU haftada 2 kez olacak şekilde arttırmak
D) Her HD seansında 300 mg IV vitamin C uygulamak
E) Her HD seansında IV L-carnitin uygulamak


9. 69 yaşında tip 2 diyabet nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişen bayan hasta 7 aydır kalıcı katater ile HD e giriyor. Kalıcı katater efektif çalışmadığı için sol ön kola brakiosefalik fistül açılması kararlaştırılıyor. Fistül açıldıktan 2 hafta sonra fizik bakı da elin soğuk ve hassas olduğu ve dorsal bölgede şişlik olduğu tespit ediliyor. Hastanın radial nabız zayıflamış ve AV fistül oklüde edildiğinde radial nabız şiddetleniyor. Hastada çalma sendromu tanısı konuyor.
Bu hastada bundan sonra aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en doğru yaklaşımdır?
A) Fistülün kapatılması için hastayı sevk et
B) Fistülogram yaptır
C) Üst ekstremite arteriografisi çektir
D) Santral venöz yapıları değerlendirmek için venografi çektir
E) 2 hafta daha hastayı izle10. 52 yaşında kronik glomerulonefrit nedeni ile SDBY gelişen ve bir aydır hemodiyalize giren erkek olgunun diyaliz
çıkış ağırlığı 76 kg’dır. Hasta 300 ml/dk kan akım hızı ile HD e alınmaktadır ve üre azalma oranı % 80’dir. Kt/V 1.2
olarak hedeflenen bu hasta için gerekli zaman dakika olarak aşağıdakilerden hangisidir? ( V= 44 lt)
A) 240 dk
B) 215 dk
C) 220 dk
D) 230 dk
E) 200 dk


11. 62 yaşında diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği nedeni ile haftada 3 kez 4 saat hemodiyalize giren erkek olgu merkezinize başvuruyor. Olgunun yapılan tetkiklerinde iPTH: 420 pg/ml, Ca: 9.2 mg/dl,ve P : 4.8 mg/dl saptanıyor. Hastaya kalsiyum asetat 3x1 tb ve 1 mcg IV kalsitrol başlanıyor. 1 ay sonra yapılan tetkiklerinde iPTH:
510 pg/ml, Ca: 9.5 mg/dl, P: 5.0 mg/dl olarak bulunuyor. Bu hastanın bundan sonraki tedavi yaklaşımı için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Hastanın serum albumin değeri normal sınırlarda)
A) D vitamini dozunu % 50 arttırmak
B) Kalsitrolün yerine 5 μg parikalsitol başlamak
C) Tedaviye 30 mg/sinakalset eklemek
D) Hastanın diyalizat kalsiyumunu 1.75 mmol/L olarak arttırmak
E) Bir ay daha bu şekilde hastayı izlemek


12. Aşağıdakilerden hangisi santral ven kataterizasyonun erken komplikasyonlarından değildir?
A) Tromboz
B) Arter ponksiyonu
C) Hemotoraks
D) Aritmi
E) Hava embolisi


13. Aşağıdaki durumların hangisinde santral kalıcı venöz kataterin çıkarılmasına gerek yoktur?
A) Tünel enfeksiyonu
B) Çıkış yerinden alınan sürüntüde koagulaz negatif stafilokok aureus üremesi
C) Kan kültüründe E.Coli üremesi
D) Septik embolizm varlığı
E) Kan kültüründe candida üremesi


14. 43 yaşında erkek hasta diyabete sekonder son dönem böbrek yetmezliği ile tünelli kateter hemodiyalize başlanan hastanın yapılan EKO da mitral kapağın kalsifiye olduğu görülüyor. Düz karın grafisinde aortik kalsifikasyon da saptanıyor.
Bu açıklamadan sonra aşağıdaki ifadelerden biri EN DOĞRUDUR?
A) Hemodiyalize başlandığında her zaman vasküler kalsifikasyon bulunur.
B) Vasküler kalsifikasyon her zaman progressif olma eğilimi gösterir.
C) Vasküler kalsifikasyon sadece diyabetik hastalarda görülür.
D) Hiperparatiroidizmin kontrol edilmesi ile vasküler kalsifikasyonun gerilemesi beklenir
E) Vasküler kalsifikasyon sadece uzamış hiperfosfatemi periodunda bulunur.


15. 51 yaşında DM ve HT olan haftada 3 gün hemodiyalize giren hastanın kayıtları incelendiğinde vitamin D tedavisine gereksiniminin olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılıyor. Diyaliz öncesi serum Ca:8.2, P:4.7mg/dl iPTH:655pg/ml bulunuyor. Hastaya D vitamini başlanması düşünülüyor. Bu hastanın takibinde aşağıdaki ifadelerden hangisi EN DOĞRUDUR?
A) Aktif D vitamini tedavisi alan hastalar almayan hastalar ile karşılaştırıldığında yaşam sürelerinin arttığı görülür
B) Aktif Dvit tedavisi alan hastalar fosfor bağlayıcı ajan gerekli değildir.
C) Tedavi başlandığında aylık iPTH takibi yapılmalıdır.
D) IV D vitamini oral D vitaminine göre daha üstündür.
E) Hastanın diyalizat kalsiyumu 1.25 mmol/L olarak verilmelidir.


16. Kronik hemodiyaliz programında anemik bir hastada persistan şekilde serum transferin seviyeleri düşük ferritin seviyeleri yüksek bulunuyor. Bu hastadaki etiyolojik soruna yönelik en geçerli bilgi verecek test aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serum kreatinin
B) Serum EPO düzeyi
C) Serum bikarbonat
D) Serum haptoglobin
E) Serum CRP

17. 44 yaşında erkek hasta başka bir merkezden size geliyor. Başlangıç değerlendirmede asemptomatik olmasına rağmen Hb:9.0g/dl bulunmuş. Her bir HD sonunda 8000u EPO alıyor TSAT:%8 Serum ferritin 40ng/ml GGK:negatif. Demir dextrana karşı alerji hikayesi nedeni ile oral demir polisakkarit 150mg/gün alıyor.
Bu hasta ile ilgili en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hb 11-12g/dl arasında elde edilene kadar eritrosit süspansiyonu vermek
B) Oral demiri tolere ettiğince günde 2 veya 3 sefere çıkarmak
C) Hb 8g/dl altına düşerse eritrosit süspansiyonu vermek
D) İV demir sükroz veya glükonat başlamak
E) Kolonoskopi yapmak


18. 39 yaşında bayan HD hastası. Yüksek statik venöz basınç gelişmesi ve HD sonrasında girişim yerinde hemostazı sağlamak için gereken sürenin uzaması geliştiği için fistülografiye gönderilmiş. Venöz anostomoz yerinde yüksek dereceli stenoz tespit ediliyor ve başarılı bir anjioplasti yapılıyor. Hastanın takibinde aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
A) Çalma sendromu riskinde artış
B) Doppler USG de fistül debisinde artış
C) Kt/V ürenin iyileşmesi
D) Dinamik ven basıncındaki iyileşme
E) Diyalizden sonra giriş yerinde hemostazı sağlayacak gerekli zaman kısalması.


19. Kardiyak valvüler kalsifikasyon artışı bulunan hemodiyaliz hastasında aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilişkili biomarker değildir?
A) Artmış CaXP
B) CRP
C) Fibrinojen
D) Düşük serum alb.
E) Hb seviyesi


20. Hemodiyaliz hipotansiyonu ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Diyaliz tedavisinin %20-50’sinde ortaya çıkar.
B) Hipotansiyon ani ölümü içeren akut morbidite ile birliktedir.
C) Tekrarlayan hipotansiyon epizodları morbidite ve mortalite sebebi olurlar.
D) Bu hastalarda vazokonstirktif cevap daha belirgindir.
E) İnterdiyalitik kilo alımı ile ilişkilidir.


21. Diyaliz dengesizlik sendromunun ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hiperglisemi
B) Subdural kanama
C) Diyaliz demansı
D) Hiponatremi
E) Kardiyak aritmiler


22. Diyaliz dengesizlik sendromunun tedavisinde hangisi yer almaz?
A) Diyaliz başlangıcında ve diyalizden 2 saat sonra %25 mannitol 50ml verilmesi
B) İV gliserol infüzyonu yapılması
C) İlk HD seansında diyaliz süresinin 2 saatle sınırlanması
D) Diyaliz sıklığını arttırmak
E) Düşük sodyumlu diyalizat kullanmak


23. Böbrek yetmezlik hastalarında ensefalopati gelişiminde rol almayan faktör hangisidir?
A) Anemi
B) Diyalize uygulamaları
C) Alimunyum maruziyeti
D) Sıvı elektrolit bozuklukları
E) İlaç toksisitesi


24. HD hastalarında enfeksiyonlara bağlı ölüm riskinin artması ile ilişkili olmayan faktör hangisidir?
A) İleri yaş
B) Sekonder hiperparatiroidizm varlığı
C) Eşlik eden komormid durumlar
D) Diyaliz süresi
E) Düşük serum Alb. Düzeyi


25. Aşağıdaki ifadelerden biri SDBY hastasındaki hepatit B viral enfeksiyonu hakkında doğru açıklamadır?
A) Diyaliz ünitesinde HBV serokonversiyon hızının düşük olmasından dolayı tüm SDBY hastalarının aşılanması önerilmez.
B) Aktif HBV enfeksiyonlu hastaları ayırmak gerekmez.
C) DOPPS verilerinden çıkan sonuçlara göre HBV ortalama prevalans değeri %3 ( %75 merkezde % 0-
D) Aşılama şeması tamamlanmış çoğu hastada aşılamadan 2 yıl sonra hastaların yaklaşık %66 sı
serokonversiyonlarını kaybetmektedir.
E) İğne batması sonucunda hastadan personele geçişin sık olduğu gösterilmiştir.


26. 2 yıldır kronik hemodiyaliz programında olan 45 yaşında erkek hasta, acil servise halsizlik ve çarpıntı yakınması ile başvuruyor. Öyküsünde 4 yıl öncemitral kapak replasmanı dışında özellik yok. KB: 100/65 mmHg, KN: 170/dk. EKG’ de atrioventriküler nodal reentrant taşikardisi mevcut. Laboratuar bulgularında Na: 136 mEq/L, K: 8.0 mEq/L, CL: 100 mEq/L, HC03: 20 mEq/L, kreatinin: 4.5 mg/dl, Hb: 7.9 g/dl, LDH: 612 U/L, indirekt bilurubin: 4.5 mg/dl. Daha önce hiperpotasemi öyküsü olmayan ve diyaliz seanslarını kaçırmayan hastada hiperpotaseminin en olası nedeni nedir?
A) ACEİ kullanımı
B) Mitral kapak protezine bağlı hemoliz
C) Dissemine intravasküler kuagülasyon
D) Hipertiroidism
E) Psödohiperpotasemi


27. 40 yaşında son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle kronik HD programında olan hasta yaygın kas güçsüzlüğü
nedeniyle acil servise başvuruyor. Serum K düzeyi 8.2 mEq/L ve EKG’ de sivri T dalgaları mevcut. Aşağıdaki
tedavilerden hangisi serum potasyum düzeyini daha hızlı düşürür?
A) Kalsiyum glukonat infüzyonu
B) Oral potasyum bağlayıcı reçine
C) Intravenöz bikarbonat verilmesi
D) Intravenöz beta bloker verilmesi
E) Intravenöz olarak glikoz-insülin solüsyonu


28. 45 yaşında 10 yıldır KBY nedeniyle kronik diyaliz programında olan bayan hasta bilinç bulanıklığı nedeniyle acil servise getiriliyor. FM’ de bilinç konfü, KB: 120/80 mmHg, ödemi yok. Laboratuar incelemelerinde Na: 110 mEq/L, K: 5.2 mEq/L, üre: 126 mg/dl, kreatinin: 5.2, kan şekeri: 129 mg/dl saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi
hiponatremi için en uygun tedavi yöntemidir?
A) IV %5 Dektroz infüyonu
B) IV %5 Dextroz-%0.9 izotonik infüzyonu
C) %3 NaCL (serum sodyumu 140 mEq/L olana dek)
D) %3 NaCL infüzyonu (serum sodyumu 120 mE/L olana dek)
E) 140 mEq/L sodyum içeren diyalizat ile acil diyalize almak29. Aşağıdakilerden hangisi arteriovenöz fistülün erken dönem yetersizlik riski için en önemli belirleyicidir?
A) Cerrahın tecrübesi
B) Hastanın 40 yaşın üzerinde olması
C) Daha önce başarısız damar yolu öyküsü
D) Hastanın cinsiyeti
E) Hastanın sosyoekonomik durumu


30. 65 yaşında kronik HD tedavinde olan bayan hasta hipertansiyon nedeniyle ikili anti-hipertansif ilaç kullanıyor. Diyaliz sırasında sık hipotansiyon nedeni ile ultrafiltrasyonu tolere edemiyor. Diyaliz girişi kan basıncı: 150/90 mmHg, diyaliz çıkışı kan basıncı: 180/100 mmHg. Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı nedir?
A) Hastanın kuru ağırlığını arttırmak
B) Kullandığı anti-hipertansif ilaç dozunu arttırmak
C) Tedavisine ACEİ eklemek
D) Diyalizat sodyumunu arttırmak
E) Kullandığı antihipertansif ilaçları kesip, tuz kısıtlaması ile birlikte kuru ağırlığını azaltmak

 

31. 35 yaşında erkek hasta yaklaşık 2 yıldır haftada 2 gün 4 saat hemodiyalize giriyor. Kullanılan diyalizat kompozisyonu: Na 140 mEq/L, potasyum 2 mEq/L, bikarbonat: 35 mEq/L ve kalsiyum 1.5 mmol/L. Diyaliz tedavisine başladıktan sonrada halen iştahsızlık, halsizlik yakınması devam ediyor. Laboratuar değerlerinde HC03: 23 mEq/L, serum albumin: 3.1 g/dl, kreatinin: 5.2 mg/dl. Hastanın iştahsızlığının giderilmesinde hangi yöntem denenmelidir?
A) Diyaliz tedavisini haftada 3 gün x 4 saat yapmak
B) Polisulfon diyaliz membranı kullanmak
C) Diyalizat bikarbonat düzeyini 40 mEq/L’ye çıkarmak
D) Diyalizat kalsiyum düzeyini 1.25 mmol/L’ye indirmek
E) Diyaliz reçetesini değiştirmenin iştahı üzerine etkisi olmayacaktır


32. 70 yaşında erkek hasta KBY nedeniyle takip altında iken çekilen çok-kesitli kardiyak tomografide yaygın koroner arter kalsifikasyonu saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi KBY’de gözlenen vasküler kalsifikasyon için doğru bir tanımlamadır?
A) Koroner arter kalsifikasyonu sadece ciddi hiperparatiroidisi olanlarda gözlenir.
B) Koroner arter kalsifikasyonu sadece kalsiyum-içerikli fosfor bağlayıcı kullananlarda gözlenir.
C) Diyabetik KBY hastalarında vasküler kalsifikasyon daha fazladır.
D) Fosfor bağlayıcı ajan olarak sevelamer kullanımı vasküler kalsifikasyonu durdurur.
E) Sinakalset kullanımı ile koroner arter kalsifikasyonu geriler.


33. 25 yaşında bayan hasta, 8 yıldır kronik hemodiyaliz programında. Diyaliz sırasında sık gözlenen hipotansiyon yakınmaları ile başvuruyor. Diyaliz girişi KB: 100/60 mmHg, diyaliz çıkışı kan basıncı: 80/60 mmHg. FM’ de ödemi yok, karında asit (+). EKO değerlendirilmesinde dilate kardiyomiyopati tanısı alıyor: Ejeksiyon fraksiyonu %25, sol
atrium çapı geniş, 3-4 mitral ve triküspit yetmezliği mevcut, vena cava indeksi %50’nin altında. EKG’ de normal sinus ritmi. Diyalizin ilk dönemlerinde hipertansif olduğu biliniyor. Bu hastada en doğru tedavi yaklaşımı nedir?
A) Beta bloker kullanımı
B) Düşük dozda ACEİ kullanımı
C) Diyalizi tolere edemediği için kuru ağırlığı arttırılmalı
D) Bir an önce kardiyak transplantasyon listesine yazılmalı
E) Yavaş ve uzun diyaliz seansları ile ultrafiltrasyon yapılarak kuru ağırlığı azaltılmalı

 

34. Kronik HD programında olan hastanın aylık laboratuar değerlendirilmesinde serum kalsiyum düzeyi :7.7 mg/dl saptanıyor, PTH: 150 pg/ml, P: 2.7 mg/dl. Oral fosfor bağlayıcı olarak kalsiyum karbonat 3x1 çay kaşığı kullanıyor. Hb 9.2 g/dl, albumin: 2.5 g/dl, potasyum: 3 mEq/L. Bu hastanın hipokalsemisi için en uygun öneriniz nedir?
A) Aldığı kalsiyum karbonat tedavisini arttırmak
B) D vitamini tedavisi başlamak
C) Diyalizat kalsiyum içeriğini arttırmak
D) Her diyaliz seansında IV kalsiyum infüzyonu
E) Hastanın gerçekten hipokalsemisi olduğunu düşünmüyorum


35. Tip 2 diyabete bağlı olarak son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle kronik HD programında olan hastanın diyaliz sırasında sıklıkla hipoglisemik semptomları ortaya çıkıyor. HbA1c düzeyleri %8-8.5 arasında, prediyaliz kan şeker
düzeyi: 270 mg/dl, tedavi olarak oral antidiyabetik ilaç kullanılıyor. Glikozsuz diyalizat ile diyalize alınıyor. Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?
A) Glikoz içeren diyalizat kullanılmamalıdır
B) Aldığı oral antidiyabetik dozu arttırılmalıdır
C) Diyaliz sırasında yemek yemesi sağlanmalıdır
D) Diyaliz sırasında %5 Dekstroz verilmelidir.
E) Hastanın aldığı oral antidiyabetik kesilmeli, 100 mg/dl glikoz içeren diyalizat ile birlikte parçalı doz insüline geçilmelidir.

36. Aşağıdaki alıcı-verici çiftlerinden hangisi renal transplantasyon için uygundur?
A) Alıcı 0 Rh (+), verici A Rh (+)
B) Alıcı B Rh (+), verici A Rh (+)
C) Alıcı A Rh (+), verici A Rh (-)
D) Alıcı 0 Rh (+), verici AB Rh (-)
E) Alıcı A Rh (+), verici AB Rh (+)


37. 32 yaşında 8 yıldır hemodiyalize giren erkek hastanın tetkiklerinde serum Ca 11.6 P 6.4mg/dl bulunmuş. Son iki yıldır ciddi hiperparatiroidik. (İPTH: 700-1026pg/ml)
Hastaya tedavi yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi uygundur?
A) Hastanın diyalizat kalsiyum içeriği 1.75 mmol/l olarak değiştirilir.
B) 30 mg cinacalcet faydalı olabilir.
C) Hastaya 5 microgram IV parikalsitol başlanır.
D) Hastanın kalsiyum bazlı fosfor bağlayıcı dozunun arttırılması
E) Bu hastaya hemen paratiroidektomi gerçekleştirilmesi gerekir.


38. 43 yaşında erkek hasta diyabete sekonder son dönem böbrek yetmezliği ile tünelli kateter hemodiyalize başlanan hastanın yapılan EKO da mitral kapağın kalsifiye olduğu görülüyor. Düz karın grafisinde aortik kalsifikasyon da saptanıyor. Bu açıklamadan sonra aşağıdaki ifadelerden biri EN DOĞRUDUR?
A) Hemodiyalize başlandığında her zaman vasküler kalsifikasyon bulunur.
B) Vasküler kalsifikasyon her zaman progressif olma eğilimi gösterir.
C) Vasküler kalsifikasyon sadece diyabetik hastalarda görülür.
D) Hiperparatiroidizmin kontrol edilmesi ile vasküler kalsifikasyonun gerilemesi beklenir
E) Vasküler kalsifikasyon sadece uzamış hiperfosfatemi periodunda bulunur.


39. 26 yaşında iki yıldır başka bir merkezde hemodiyalize giren hasta sizin merkezinize geliyor. Hikayesinde ciddi hipertansiyon ve iki kez hipertansif acil durumla hastaneye başvurduğu öğreniliyor.CaCO3 3x1g/gün alıyor. İlk lab. Değerlendirmede İPTH:801 Ca: 10.0 P: 7.6mg/dl bulunuyor. Sevelamer 3x3kap/gün çıkılıyor. Tekrarlanan lab
değerlendirmede İPTH: 792 Ca: 10.1 ve P: 6.6mg/dl bulunuyor
Aşağıdakilerden hangisi bu hasta için EN İYİ bir sonraki tedavi basamağıdır?
A) Paricalcitol başlanır ve ayda 1 kez İPTH tekrarlanır
B) Hasta uyumsuzluğu düşünülerek paratiroidektomiye gönderilir
C) Cinacalcet başlanır ve tolere edilme durumuna göre dozaj arttırılır
D) Periton diyalizine geçilir
E) Tedavi değiştirmeden 1ay sonra yeniden değerlendirilir40. 68 yaşında diyabete sekonder 3 yıldır hemodiyalize giren hastada Ca karbonat Ca asetat ve sevelamer tedavilerine rağmen birkaç ölçümde serum P:>6.5mg/dl bulunmuş. Hemen her zaman Ca: 10.0 ve 10.2mg/dl arasında İPTH:<150pg/ml. Hasta 6 ay önce MI geçirmiş ve koroner stent yerleştirilmiş. Ekoda aort kapağı belirgin kalsifik bulunmuş. Aşağıdaki ifadelerden EN DOĞRU ifade hangisidir?
A) Ca bazlı fosfor bağlayıcı ajan kullanılması valvüler ve medial kalsifikasyonda progresyon riskini arttırabilir
B) Sevelamer-HCl adinamik kemik hastalık riskini arttırır ve bu vakalarda kullanımı uygun değildir
C) Lantanum karbonat kemik turnover azaltır ve adinamik kemik hastalığını kötüleştirir.
D) Cinacalcet etkili bir fosfat bağlayıcıdır ve hemen başlanması gerekir
E) iPTH seviyesi yüksek olmadığı için fosfor bağlayıcı ajana gereksinim yoktur.

 

41. 1. Vasküler kalsifikasyonun gelişiminde ve ilerlemesinde bir etken olan kalsiyum yüklemesinin tanımıda, kardiyovasküler fonksiyon ve mortalitedeki etkileriyle birlikte, düşük düzeyde diyalizat kalsiyum konsatrasyonlarına eğilim güçlenmesine katkıda bulunmuştur.
2. 1.25 mmol\l değerinin, Böbrek Hastalığı Sonuçları ve Kalite Girişimi ( K\DOQI, Kidney Disease
Outcomes and Quality Initiative ) tarafından halen önerilen diyalizat kalsiyum konsantrasyon
olmasıyla sonuçlandı.
3. Düşük kalsiyumlu diyalizatın sürekli kullanımı hiperparatiriodizmde süreklilikle sonuçlanabilirse
de, D vitamini tedavisinin arttırılmasına olanak tanıyabilir ve hiperkalsemiyi tetiklemeden yeterli
hiperparatiriodizm kontrolü sağlar.
4. Düşük PTH düzeyleri, çoğunlukla, adinamik kemik hastalığı tanısında kullanılır. Adinamik kemik
hastalığı olan ( ya da riski taşıyan) kişilerde PTH’nin arttırılmsı için diyalizat kalsiyumu azaltılabilir.

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) 1-3
B) 2-3
C) 1-2-3-4
D) 1-2
E) Hiçbiri


42. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Vankomisin kullanımı ile ilgili klavuzlar şunları içerir; şiddetli betalaktam dirençli infeksiyon, betalaktam ilaçlara karşı şiddetli alerji, şiddetli metranidazol dirençli bakteriyel kolit, endokardit profilaksisi.
B) Linezolid ve taicoplanin vankomisin alternatifi ilaçlardır.
C) Vankomisinin serbestçe kullanılması vankomisin dirençli enterococcus ve S.aureus gelişmesine yol açabilir.
D) Vücut ağırlığı ve rezidüel böbrek fonksiyonunun varlığı gibi hastaya özgü faktörler dozajı etkilemez.
E) Polisülfon, poliakrilonitril, selüloz triasetat gibi High-Flux filtrelerden vankomisin anlamlı olarak atılırken geleneksel düşük akımlı membranlardan (örneğin selüloz ) filtre edilmez.

43. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Barsaklar toplam K eliminasyonunu normal olarak yalnızca % 5 ini karşılamasına rağmen, diyaliz hastalarında diyetsel K nın % 35 ine varan kısmının çıkış yolu budur.
B) Ortalama diyaliz öncesi plazma potasyum düzeyi 4.6- 5.3 mEq/l arasında olanlarda mortalite oranının en yüksek olduğu gösterilmiştir.
C) Plazma potasyum düzeyi > 4.5 mEq/l olan hastalara, K içeriği 2 mEq/l den daha yüksek olmayan bir diyalizatla diyaliz uygulanmalıdır. K içeriği 3 mEq/l olan bir diyalizat, diyaliz öncesi plazma potasyum düzeyi < 4 mEq/ olan hastalara saklanmalıdır.
D) Hasta hiperglisemi veya ketoasidoz için eşzamanlı olarak insülin tedavisi aldığında ya da uzun süreli açlıktan sonra agresif olarakyeniden beslendiğinde de diyalizat K konsantrasyonunu arttırmalıdır.
E) Anormal plazma potasyum hemodiyaliz hastalarında yaygındır ve kardiyovasküler mortaliteden sorumlu
olabilir


44. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 145 mmol'lük diyalizat sodyum konsantrasyonları standarttır.
B) Antihipertansif ilaçların bulunabilirliğinin sınırlı olduğu bir çağda “düşük” sodyumlu diyalizat tuz
kısıtlaması, kronik hemodiyaliz hastalarının %90 ında normal kan basıncını sağlıyordu.
C) c.”düşük” sodyumlu ya da hipotonik diyalizat, hücre içi sıvıyı hücre dışı boşluğa doğru harekete geçirir, plazma geri dolumunu destekler, belirlenmiş bir zamanda daha fazla ultrafiltrasyona izin verir, diyaliz sırsında ve sonrasında bitkinliği ve dengesizliği azaltır, kas kramplarının insidansını düşürür.
D) Hipertonisite diyaliz dengesizliğne, baş ağrısına, bitkinliğe ve letarjiye neden olur.
E) Hipotonisite aşırı susamayla daha fazla interdiyalitik kilo almayla ve vasküler direncin yükselmesiyle sonuçlanır.


45. Böbrek Hastalığı Sonuçları ve Kalite Girişimi (K/DOQI) damar girişi için klinik uygulama kılavuzu trombozu azaltmak amacıyla ile stenoz için izleme programları uygulanmasını ve bu durumun düzeltilmesini önermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dopler ultrason kan akımının ölçülmesi ve AVFD stenozun değerlendirilmesini sağlayabilir.
B) Hemodiyaliz yeterliliği Kt/V stenoz ile ilişkili değildir.
C) Dopler ultrason ile stenoz tanısı pozitif buluna hastalarda ortalama kan akım hacmi tanısı negatif
bulunanlardan anlamlı olarak daha düşüktür.
D) Damar içi basınç ölçen cihazlar stenoz tanısında faydalı olabilir.
E) Fizik muayene AVFD stenoz saptamada son derece önemlidir.


46. Türkiye nefroloji diyaliz ve transplant registrisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) IV D vitamini tüm hastaların % 32 sinde kullanılır.
B) Kalsiyum asetat en fazla kullanılan fosfor bağlayıcıdır.
C) HbsAg(+) oranı %5 in altındadır.
D) Demir kullanan hastalarda parenteral demir oranı %98 dir.
E) Hemodiyaliz hastalarının serum albümin düzeyi < 3.5 g/dl hasta oranı %50 civarındadır.

 

47. Türkiye nefroloji diyaliz ve transplant registrisine göre hemodiyaliz hastalarında santral venöz
kateterizasyonundan sonra gelişen komplikasyonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tünel infeksiyonu erken komplikasyonlardandır. Hastaların %20 sinde görülür.
B) Hemotoraks ve pnömotoraks erken komplikasyonlardandır ve %10 civarında görülür.
C) Ciddi aritmi %5 civarında görülen erkene komplikasyonlardandır.
D) Lokalize çıkış yeri enfeksiyonu geç komplikasyonlardan en sık görülenidir.
E) Sepsis, infektif endokardit geç görülen komplikasyonlardandır.

 

48. Türkiye nefroloji diyaliz ve transplant registirisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hipervolemi hemodiyalize acil olrak başlanan hastaların en sık başlangıç endikasyonudur.
B) Kardiyovasküler ölüm sebebi en sık ölüm sebebidir.
C) Diyabetes mellitus yeni kronik hemodiyaliz hastalarının başlangıç sırasında eşlik eden / komorbit en sık hastalıktır.
D) Kronik Hd hastalarının geçici kateter yerleştirme yerine göre dağılımı dikkate alındığında en çok femoral ven kullanılmaktadır.
E) Kronik HD hastalarına %80 oranında standart heparinizasyon ile antikoagülasyon uygulanır.

 

49. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Lif içeriği yüksek olan besinler konstipasyonu düzeltebilir.
B) Laktuloz ya da polietilen glikol 24 saatte bir tatlı kaşığı konstipasyon için kullanılabilir.
C) Magnezum sitrat veya fosfat içeren laksatifler ( Fleet ürünleri) kullanılabilir.
D) Diyafragma irritasyonuna, hiponatremiye veya üremi gibi diğer metobolik bozukluklara bağlı hıçkırıklar oluşabilir.
E) Kronik diyare durumunda, diyabetes melitus olan hastalarda otonom neröpatiden şüphelenilebilinir.

 

50. Karbonat apatit kristallerine bağlı artropati için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Omuz en sık tutulan eklemdir.
B) Kalsiyum fosfor çarpımı 75 mg/dl yi aştığında eklem ağrısı ve şişliğine neden olabilir.
C) Serum fosfor düzeylerinin düşürülmesi çok önem arz etmez.
D) Günlk gece hemodiyalize şemasına geçirilen birçok hastada tümoral kalsinozis iyileşmektedir.
E) İmmobilizasyon ile birlikte kısa süreli NSAI ilaç uygulaması fayda verir.


Hemodiyaliz Hekimi Resertifikasyon Sınavı – 23.01.2011 

bottom of page