top of page
HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI- 24.07.2011

1. Hangisi hemodiyaliz endikasyonu değildir?
A.Volum yükü
B.Asidoz
C.Hipernatremi
D.Hipokalemi
E.Üremik bulgu ve belirtiler


2. Ülkemizde bir erişkin günde ortalama kaç gram tuz tüketmektedir?
A.0-5 g
B.6-10 g
C.11-15 g
D.16-20 g
E.21-25 g


3. Ülkemizde her yıl saptanan yeni kronik böbrek yetmezliği olguları dikkate
alındığında en sık son dönem böbrek yetmezliği nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kronik glomerulonefrit
B. Diyabetik nefropati
C. Kronik pyelonefrit
D. Hipertansif nefroskleroz
E. Taş hastalığı
 


4. Aşağıdakilerden hangisi renal replasman tedavilerinden değildir?
A. İntermittan hemodiyaliz
B. Plazmaferez
C. Kronik ambulatuvar periton diyalizi
D. Sürekli yavaş arteriovenöz hemodiafiltrasyon
E. Renal transplantasyon


5. Aşağıdakilerden hangisi yeni diyalize başlayacak hastalarda diyaliz disekilibrium
sendromunun önlenmesinde yararlı değildir?
A. Diyaliz süresinin kısa tutulması
B. Kan akım hızının düşük tutulması
C. Diyalizer yüzeyinin düşük tutulması
D. Düşük sodyumlu diyalizattan kaçınılması
E.İlk seanslarda kan üresinde ancak %65 düşme hedeflenmesi


6. HD programında olan 50 yaşındaki bayan hasta calcitriol 0.25 mcg/gün, Ca
asetat 3x500 mg/gün, amlodipin 10 mg/gün ve atorvastatin 20 mg/gün
kullanmaktadır. Diyalizat Ca konsantrasyonu 1.25 mmol/L. Yapılan tetkikler sonunda
serum Ca: 10.1 mg/dl, serum fosfor: 5.3 mg/dl, PTH düzeyi 460 pg/ml olarak
bulunuyor. Bu hasta için en uygun yaklaşım hangisidir?
A.1.50 mmol/l kalsiyumlu diyalizata geçmek
B.Tedavide değişiklik yapmamak
C.Ca asetat yerine sevelamer kullanmak
D.Calcitriolu kesmek
E.Cinacalcet başlamak


7- Bir HD hastasının elektif kolesistektomi operasyonu sonrasında monitorizasyonda
sık VPS saptanıyor. Çekilen EKG’de PR intervalinde uzama, QRS komplekslerinde
genişleme ve T dalgalarında sivrileşme saptanıyor. Bu hasta en uygun intravenöz
medikasyon hangisidir
A.Heparin
B.Kalsiyum
C.Magnezyum
D.Fosfat
E.Potasyum


8. Aşağıdakilerden hangisi diabetik hastalarda hemodiyaliz tedavisinin
dezavantajlarından değildir?
A.Hiperglisemi
B.İntradiyalitik hipotansiyon
C.Vasküler giriş yolu oluşturulmasında güçlük
D.İnterdiyalitik dönemde fazla kilo artışı
E.Hiperkalemi


9.Kuru ağırlığın tesbitinde en önemli yöntem hangisidir?
A.EKO ile vena cava inferior çapının ölçümü
B.Bioimpedans analizi
C.Telegrafi ile kardiyotorasik oranın ölçümü
D.Fizik muayene
E.Hepsi

10. Düzenli hemodiyaliz tedavisi altındaki bir son dönem böbrek hastasında elektif
cerrahi müdahale öncesi yapılan değerlendirmede aşağıdaki parametrelerden
hangisi en az önemlidir?
A.Serum fosfor düzeyi kontrolu
B.Serum potasyum düzeyi kontrolu
C.Kuru ağırlığa ulaşılmış olması
D.Anemi kontrolu
E.Asit-baz dengesinin sağlanması


11.Hemodiyaliz hastalarında ideal günlük protein ve kalori ihtiyacını işaretleyiniz.
Protein (g/kg) Kalori (Kcal/kg)
A. 1.5 35 – 40
B. 1.2 35 – 40
C. 1.2 25 – 30
D. 0.8 35 – 40
E. 1.5 25 – 30


12. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında mortalite artışı ile ilgili değildir?
A. Hipoalbuminemi
B. Prediyaliz üre ve kreatinin düşüklüğü
C. Hipokolesterolemi
D. Yetersiz diyaliz
E. Prediyaliz üre ve kreatinin yüksekliği


13.Diyalizat akımı için en sık tercih edilen hız aşağıdakilerden hangisidir?
A. 100 ml/dk
B. 200 ml/dk.
C. 300 ml/dk.
D. 400 ml/dk
E. 500 ml/dk

14. Hemodiyalizde kullanılan membranlar için yanlış olanı seçiniz.
A. Komplemanı aktive etmemelidir.
B. Beta 2 mikroglobulin klirensi iyi olmalıdır
C.. Albumini geçirebilmelidir.
D. Lökositleri aktive etmemelidir.
E. Trombositleri aktive etmemelidir.


15. Antikoagulasyon için yüksek riskli hasta grubunda yer almayanı işaretleyiniz.
I. Son üç gün içinde cerrahi müdahale geçiren hastalar
II: Tekrarlayan kanama hikayesi olanlar
III. Proliferatif diyabetik retinopatisi olanlar
IV. Yeni kafa travması geçirenler
V. Kanama diyatezi olanlar
A. I, IV ve V
B. II ve V
C. I, III ve V
D. II, III
E. Hiçbiri


16. Hemodiyaliz hastalarında asidozun etkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A. Asidoz kalsiyumun proteine bağlanma oranını artırarak hipokalsemik
semptomların artışına yol açar
B. Asidoz protein yıkımını artırmakta, albumin sentezini azaltmaktadır.
C. Asidozun kontrolu renal osteodistrofi gelişimini azaltmaktadır.
D. Prediyaliz bikarbonat düzeyi 22 mmol/L’nin üzerinde olmalıdır
E. Asidozu kontrol etmek için gerekirse prediyaliz dönemde oral
bikarbonat kullanılabilir

17. SDBY’li gebe kadınlarda diyaliz tedavisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A.Hemodiyaliz haftada 20-24 saat olarak uygulanmalıdır.
B.Anemi EPO ile tedavi edilebilir.
C.Hipotansiyon, fetal hipoperfüzyon yaptığından tehlikelidir.
D.Diyaliz heparinsiz uygulanmalıdır.
E. Gebelik hipertansiyonu kontrolunu zorlaştırabilir. Bu nedenle sıvı
dengesi çok önemlidir.


18. Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi sebebi değildir?
A.Aktif vitamin D tedavisi
B.1.75 mmol/L kalsiyumlu diyalizat kullanımı
C.Kalsimimetik ajan tedavisi
D.Tersiyer hiperparatiroidi
E.Sert su sendromu


19. Hemodiyaliz hastalarında malnutrisyonun en önemli sebebi nedir?
A.Yetersiz gıda alımı
B.Hemodiyaliz ile oluşan kayıplar
C.Araya giren hastalıklar
D.Protein katabolizmasında artış
E.Hiperparatiroidizm


20. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz ünitelerinde enfeksiyon kontrolu için
önerilen evrensel önlemlerden değildir?
A.Kan ve vücut sıvıları ile temas riski nedeni ile eldiven kullanılmalıdır.
B.Kontamine iğneler tekrar kılıfına sokulmamalıdır.
C.Kontamine materyaller uygun yerde toplanmalıdır.
D.Eldivenler hastadan hastaya değiştirilmelidir.
E.Enfekte hastaların başına durumu açıklayan uyarıcı işaretler
konmalıdır


21. Yüksek kanama riski taşıyan ve kanama tehlikesinin, diyalizer veya setlerde
pıhtılaşma ile oluşacak kan kaybı sorunundan daha önemli olduğu düşünülen
özellikle akut vakalarda hemodiyalizde hangi antikoagülasyon yöntemi tercih edilir?
A.Antikoagülasyonsuz diyaliz
B.Regionel heparinizasyon
C.Danaproid (orgaron)
D.Sitrat
E.Düşük molekül ağırlıklı heparin


22. Hemodiyalizde ultrafiltrasyon hangi prensiple sağlanır
A.Difüzyon
B.Onkotik basınç
C.Hidrostatik basınç
D.Konveksiyon
E.Absorbsiyon


23.Crush sendromu neticesi gelişen akut böbrek yetmezliğinde hangisi gözlenmez?
A. Hiperpotasemi
B. Hipokalsemi
C. Hipoalbuminemi
D.Hiperfosfatemi
E. Kreatinin kinaz düzeyinin normal sınırlarda seyretmesi

24. Hemodiyaliz esnasında sık hipotansiyon atakları gelişen bir hastada aşağıdaki
tedavi yaklaşımlarından hangisinin yapılması doğru olmaz?
A.İnterdiyalitik kilo alımının azaltılması
B.Asetat içeren diyaliz solüsyonlarının tercih edilmemesi
C.Diyalizat ısısının yüksek tutulması
D.Diyaliz esnasında gıda alımından kaçınılması
E.Antihipertansif ilaçların günlük dozlarının diyaliz öncesi verilmemesi


25. Aşağıdakilerden hangisi antikoagülasyonsuz diyaliz endikasyonu değildir?
A.Ciddi trombositopeni
B.Aktif kanama
C.Yeni geçirilmiş cerrahi girişim
D.Perikardit
E.Duodenal ülser


26. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarında kalsiyum yükünün
kaynaklarından değildir?
A.Diyetle alınan kalsiyum
B.Kalsimimetik ajan kullanımı
C.Vitamin-D replasman tedavisi
D.Diyalizat kalsiyumu
E.Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcılar


27. Aşağıdakilerden hangisi intravenöz demir tedavisinin komplikasyonlarından
değildir?
A.Anafilaktik reaksiyon
B.Konvulsiyon
C.Oksidatif stres
D.Aterosklerozda hızlanma
E.Hemokromatozis

28. Aşağıdakilerden hangisi üremiye özgü kardiyovasküler risk faktörlerindendir?
A.Hipertansiyon
B.Hiperlipidemi
C.Sol ventrikül hipertrofisi
D.Anemi
E.Diabetes mellitus


29. 55 yaşında, erkek, 7 yıldır hemodiyaliz programında olan hastanın yeni başlayan
hemodiyalizin son saatinde açığa çıkan hipotansiyon sorunu var. Vücut ağırlığı: 68
kg, Kt/V: 1.45, interdiyalitik kilo alımı yaklaşık 2.5 kg. Volum kontrolu ile regülasyonu
sağlanan hipertansiyonu mevcut. Diyaliz günü dışında yapılan fizik muayenesinde
KB: 155/90 mmHg, venöz dolgunluk yok, akciğerler temiz, S4 (+), pretibial ödem yok.
Sol ön kolda fonksiyonel radiosefalik arteriovenöz fistül mevcut. Laboratuvar
tetkiklerinde hemoglobin 11.2 g/dl, BUN: 78 mg/dl, kreatinin: 10.4 mg/dl, albumin 3.7
g/dl. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi mevcut. Bu hastada hipotansiyona yönelik
olarak ne yapmak gerekir?
A.Ekokardiyografi planlamak
B.Hemodiyaliz sıklığını artırmak
C.Kuru ağırlığı artırmak,
D.Hemodiyalizden erken çıkarmak
E.Daha yüksek hemoglobin düzeyi sağlamak


30.Son dönem böbrek hastalığında kontrendike olan antidiabetik ajan hangisidir?
A.İnsülin
B.Repaglinid
C.Metformin
D.Gliclazide
E.Hiçbiri


31.Aşağıdakilerden hangisinin heparin tedavisine bağlı olarak meydana gelmesi
beklenmez?
A.Trombositopeni
B.Hemoraji
C.Tromboz
D.Anafilaktik reaksiyon
E.Hipokalemi


32.Aşağıdakilerden hangisi hemoliz bulgusu değildir?
A.Diyaliz setinin venöz hattının şarap rengini alması
B.Göğüs ağrısı, nefes darlığı
C.Serebral ödem sonucu nörolojik semptomlar gelişmesi
D.Hematokritte hızlı düşme
E.Alınan kan örneğinin santrifüj edildikten sonra pembe renk alması


33.Son dönem böbrek hastalığında en sık görülen asit baz denge bozukluğu
hangisidir?
A.Metabolik asidoz
B.Metabolik alkaloz
C.Respiratuar asidoz
D.Respiratuar alkaloz
E.Hiçbiri


34.Böbrek yetmezlikli hastalarda anemi ne zaman gelişir?
A.Böbrek yetmezliğinin erken döneminde
B.Diyaliz ihtiyacı geliştiği dönemde
C.Diyalize başladıktan sonra
D.Diyaliz tedavisi başladıktan yıllar sonra
E.Anemi böbrek hastalığında nadir görülür

35.Arteriovenöz fistül ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A.Primer olarak en sık radiosefalik fistül tercih edilmektedir
B.Kanülasyon sırasında iğne ile cilt arasındaki açı 45 derece olmalıdır
C.Yeterli diyaliz için en az 600 ml/dk.lık bir debiye sahip olması arzu edilir
D.Kanülasyon sırasında sete kan geldiğinde iğne kendi çevresinde 180 derece
döndürülmelidir.
E.Arter iğnesi anastomoz hattından en az 3-5 cm uzağa yerleştirilmelidir.


36.Ülkemizde bir erişkin günde ortalama kaç gram tuz tüketmektedir?
A.0-5 g
B.6-10 g
C.11-15 g
D.16-20 g
E.21-25 g


37. Diyaliz hastalarında gerçek kan basıncını belirlemede değerlendirmesi ne zaman
yapılmalıdır?
A.Diyaliz öncesinde
B.Diyaliz sırasında
C.Diyaliz sonrasında
D.İki diyaliz arasındaki en yüksek değer
E.İki diyaliz arasındaki ortalama kan basıncı değeri


38. Hipokalemiden kuşkulanıyorsunuz. Hangi EKG bulgusunu beklerdiniz?
A. PR intervalinde uzama
B. QRS kompleksinde daralma
C. Bigemine VPS
D. U dalgasının varlığı
E. T dalgasında sivrileşme

39. Aşağıdaki formüllerden hangisi kreatinin klerensi için kullanılabilir? (İdrar
kreatinin: Ucr, idrar volümü: V, serum kreatinin: Scr, İdrar üre: Uüre)
A.Ucr (mg/dl) x V (ml/24 saat)/ Scr (mg/dl) x 1440
B.Scr (mg/dl) x 1440 / Ucr (mg/dl) x V (ml/24 saat)
C.Ucr (mg/dl) x V (ml/24 saat)/ Uüre (mg/dl) x 1440
D.Scr (mg/dl) x Uüre (mg/dl) / Ucr (mg/dl)xV (ml/24saat)
E.Ucr (mg/dl)x 1440 / Scr (mg/dl) x V (ml/24saat)


40.Diyabetik hemodiyaliz hastalarında renal yetmezliğin ilerlemesinin hipoglisemi
eğilimini artırmasının nedeni nedir?
A.İnsülin dozu ihtiyacının artması
B.İnsülinin yarı ömrünün uzaması
C.peptid yapımının azalması
D.Hastanın bazal metabolizmasının hızlanması
E.Diyalizerin hipoglisemik etkisi


41. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kalıcı hemodiyaliz kateteri kullanımı
uygundur?
A. AV fistül ya da greft oluşturulamayan, hemodiyaliz gerektiren böbrek
hastalığı olan hastalar
B. Akut böbrek yetmezliği nedeni ile hemodiyalize alınacak hastalar
C. Periton diyalizi tedavisi görmekte iken bir komplikasyon nedeni ile geçici
olarak hemodiyaliz uygulanacak hastalar
D. Plazmaferez tedavisi
E. Kullanıma hazır damar yolu bulunmayan ancak hemodiyaliz başlanması
gereken KBY’li hastalar

42.Anaflaktik tip diyalizör reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Sıklıkla ilk 5 dakika içinde olmak üzere, genellikle ilk 20-30 dakikada ortaya
çıkar
B.Ağır bir klinik tablodur, kardiak arrest ve ölümle sonuçlanabilir.
C.Etyolojide suçlanan faktörler etilen oksit, AN69 membranla birlikte
anjiotensin koverting enzim inhibitörü kullanımı, kontamine diyaliz solüsyonları
ve heparindir
D.Diyaliz derhal durdurulur ve diyalizer ve hemodiyaliz seti içindeki kan
hastaya geri verilir
E.Tedavisinde intravenöz adrenalin, intravenöz steroid ve antihistaminikler
kullanılır


43.Aşağıdakilerden hangisi su arıtma sisteminde bulunur?
A.Çelik ve kum filtreler
B.Endotoksin filtr
C.Aktif karbon filtreleri
D.Ters Osmoz
E.Hepsi


44. Arteriyovenöz greft ile hemodiyalize alınan bir hastada, kanülasyon işlemi
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Greft bulunan kol, hasta tarafından diyaliz öncesi sabunlu suyla yıkanır
B.Greft bulunan kol, hemşire tarafından antiseptik solusyon ile temizlenir
C.İğneyi yerleştirmeden önce, greft bölgesine topikal anestezik krem
önerilmez
D.Damarları belirgin hale getirmek kanülasyon öncesi kısa süreli turnike
faydalıdır
E.Greftteki kan akım yönüne göre iğneler yerleştirilir

45. Hemodiyaliz esnasında en sık görülen komplikasyon hangisidir?
A.Bulantı-kusma
B.Hipertansiyon
C.Hipotansiyon
D.Aritmi
E.Kramp


46. Hangisi adinamik kemik hastalığı riskini artıran faktörler içinde değildir?
A.Genç yaş
B.PTH’un aşırı baskılanması
C.Diabetes mellitus
D.Sürekli ayaktan periton diyalizi
E.Aşırı kalsiyum yüklenmesi


47. Kateter çıkış yeri enfeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A.Çıkış yerinde kızarıklık ve akıntı ile karakterizedir
B.Tünelden drenaj varsa topikal antibiyotik başlanmalıdır
C.Hemokültürde üreme yoksa çıkarılması gerekmez
D.Stafilokoksik taşıyıcılık bir risk faktörüdür
E.En sık gram pozitif ajanlar sorumludur


48.Aşağıdakilerden hangisinin varlığı renal transplantasyon için kontrendikasyon
oluşturmaz?
A.Rh uyumsuzluğu
B.HLA antijenlerine karşı sitotoksik antikor varlığı (>%50)
C.Aktif peptik ülser
D.Metastatik kanser
E.Aktif infeksiyon

49.Resirkülasyon ve ölçüm metodları için aşağıda yer alan bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A. Resirkülasyon için kabul edilebilir düzey %10’un altında olmalıdır
B. Yeterli hemodiyaliz dozuna rağmen, hedef Kt/V sağlanamayan
hastalarda öncelikle akılda tutulmalıdır
C. Arteriyovenöz fistüllerle karşılaştırıldığında kateter ile hemodiyalize
alınan hastalarda daha sık daha sık gözlenir.
D. Arteriyovenöz fistül akımı 300 ml/dk altında olan hastalarda, damar
giriş yoluna bağlı resirkülasyon riski artar
E. Arteriyonenöz fistül yerleşimi distalde olan hastalarda daha sık
gözlenir


50. Erken kanülasyonun fistül ömrünü kısalttığı düşünüldüğünde, acil şartlar
dışında, arteriyovenöz fistüller en erken ne zaman kanüle edilmesi önerilir?
A. 7 gün
B. 2 hafta
C. 3 hafta
D. 6 hafta
E. 3 ay


Test Bitti

bottom of page