top of page
HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 1

1. Difüzyon olayı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Difüzyon olayı, solütlerin rastgele molekül hareketinin sonucudur.

 2. Bir solütün A solüsyonundan B solüsyonuna geçiş hızı, membranın her iki tarafına çarpma sıklığına; çarpma sıklığı da, bu solütün membranın her iki tarafındaki konsantrasyonuna bağlıdır.

 3. Bir solütün her iki solüsyon arasındaki konsantrasyon gradienti en yüksek değerde iken, o solütün A solüsyonundan B solüsyonuna net geçişi de en fazla olur.

 4. Bir solütün molekül hızı, molekül ağırlığı ile orantılıdır.

 5. Membran direnci arttıkça, solüt taşınması azalır.

2. Aşağıdakilerden hangisinin difüzyon olayında etkisi yoktur ?

 1. Membranın her iki tarafındaki durgun su tabakalarının kalınlığı,

 2. Membranın kalınlığı, porlarının büyüklüğü ve sayısı,

 3. Solütün molekül ağırlığı,

 4. Solvent drag,

 5. Solütün konsantrasyon gradienti.

3. Aşağıdaki membranlardan hangisi sentetik değildir ?

 1. Poliamid

 2. PMMA

 3. Selüloz triasetat

 4. Polikarbonat

 5. PAN

4. Aşağıdaki membranlardan hangisi sentetiktir ?

 1. AN69

 2. Sentetik triasetat

 3. E vitamini ile kaplı rejenere selüloz

 4. Cuprophan

 5. Cellosyn

5. ACE inhibitörü almakta olan bir hastada aşağıdaki membranlardan hangisi kullanıldığında anaflaktik tip reaksiyon ortaya çıkabilir ?

 1. Selüloz diasetat,

 2. Hemophan,

 3. Polikarbonat,

 4. Metalil sülfonat ile kopolimerize poliakrilonitril,

 5. Polietilen polivinil alkol

6. Aşağıdaki özelliklerden hangisi High- flux membranı tanımlar ?

 1. Beta 2 mikroglobülin klirensi= 10 ml/dk ve Kuf değeri 10 ml/saat/mmHg ve üzerindeki membran

 2. Beta 2 mikroglobülin klirensi= 10 ml/dk ve Kuf değeri 15 ml/saat/mmHg ve üzerindeki membran

 3. Beta 2 mikroglobülin klirensi> 20 ml/dk ve Kuf değeri 14 ml/saat/mmHg ve üzerindeki membran

 4. Beta 2 mikroglobülin klirensi= 15 ml/dk ve Kuf değeri 14 ml/saat/mmHg ve üzerindeki membran

 5. Beta 2 mikroglobülin klirensi> 15 ml/dk ve Kuf değeri 10 ml/saat/mmHg ve üzerindeki membran

7. Aşağıdakilerden hangisi sentetik high- flux membranların kullanılma endikasyonu değildir ?

 1. Diyalizle ilişkili amiloidozu azaltmak,

 2. Hiperfosfatemiyi düzeltmek,

 3. Artmış kardiovasküler riski azaltmak,

 4. Aneminin kontrolünü geliştirmek,

 5. Hiperkalemiyi düzeltmek.

8. Aşağıdakilerden hangisi “yüksek- etkinlikli diyaliz” tanımına uyar ?

 1. KoA>700 ml/dk; Kan Akım Hızı 300 ml/dk ve üzerinde; Diyalizat Akım Hızı 500 ml/dk ve üzerinde,

 2. KoA=500 ml/dk; Kan Akım Hızı=350 ml/dk; Diyalizat Akım Hızı= 500 ml/dk,

 3. KoA>500 ml/dk; Kan Akım Hızı 300 ml/dk ve üzerinde; Diyalizat Akım Hızı 500 ml/dk ve üzerinde,

 4. KoA=500- 600 ml/dk; Kan Akım Hızı 400 ml/dk; Diyalizat Akım Hızı= 500 ml/dk,

 5. KoA>700 ml/dk; Kan Akım Hızı= 300 ml/dk; Diyalizat Akım Hızı= 500 ml/dk.

9. Aşağıdakilerden hangisinde diyaliz süresini ya da sıklığını arttırmaya gerek yoktur ?

 1. Hemodinamik ya da kardiovasküler instabilitesi olan hastalarda,

 2. Mümkün olan en fazla miktarda sıvı uzaklaştırılmasına rağmen halen hipertansif olan hastalarda,

 3. Fosfat kontrolü kötü olan hastalarda,

 4. Hipokalsemik hastalarda,

 5. Kötü beslenen hastalarda.

10. Diyalizer membranlarla kompleman aktivasyonu alternatif yolla ilişkilidir; aşağıdakilerden hangileri alternatif kompleman kaskadı yolu ile oluşan majör kompleman ürünleridir ?

 1. C3 ve C3bBb,

 2. C3a ve C3b,

 3. C3a ve C5a,

 4. C5a ve C5b,

 5. C5a ve C5b-9.

11. Aşağıdakilerden hangisi Tip A (anaflaktik tip) reaksiyon nedenlerinden değildir ?

 1. Etilen oksid,

 2. Reuse,

 3. Heparin,

 4. Kontamine diyaliz solüsyonu,

 5. Gama ışını ile sterilizasyon.

12. Aşağıdakilerden hangisi Tip B diyalizer reaksiyonlarında en çok görülen belirtidir ?

 1. Dispne,

 2. Anjiyoödem,

 3. Ürtiker,

 4. Göğüs ve sırt ağrısı,

 5. Sıcaklık hissi.

13. Haftada 3 gün hemodiyaliz tedavisi gören anürik bir hastada eKt/V en az kaç olmalıdır ?

 1. 1.0

 2. 1.1

 3. 1.2

 4. 1.5

 5. 1.8

14. Diyaliz disekilibrium sendromu aşağıdakilerden hangisinde görülmez ?

 1. Diyalize yeni başlayan ve diyaliz öncesi yüksek BUN düzeyi olan hastalarda,

 2. Diabetik hastalarda,

 3. Beyin hasarı olan pediatrik grupta,

 4. Yaşlılarda,

 5. Şiddetli metabolik asidozu olan hastalarda.

15. Aşağıdakilerden hangisi disekilibrium sendromunun patofizyolojisinde rol oynamaz ?

 1. Plazma solüt düzeyinin ani olarak düşmesi,

 2. Suyun beyin hücrelerine transferiyle birlikte, intrasellüler ürede daha yavaş azalma sonucu beyin ödemi,

 3. Ani olarak gelişen hipotansiyon,

 4. İnozitol, glutamin, glutamik asit gibi osmolitlerin intraserebral uyunsuz birikimi,

 5. Serebrospinal sıvı pH’ının ani olarak düşmesi.

16. Aşağıdakilerden hangisi disekilibrium sendromunda sık görülen belirtilerden değildir ?

 1. Huzursuzluk, dezorientasyon, koma,

 2. Hipertansiyon,

 3. Bulantı, kusma,

 4. Hipotansiyon,

 5. Başağrısı.

17. Aşağıdakilerden hangisi disekilibrium sendromunun önlenmesinde ve tedavisinde başvurulabilen bir yöntem değildir ?

 1. Hastanın diyalizine küçük bir diyalizör ve düşük kan akım hızı ile başlanmalıdır,

 2. Düşük sodyumlu diyalizat kullanılmasından kaçınılmalıdır,

 3. Proflaktik olarak İV Mannitol verilebilir,

 4. Konvülziyonlarda İV diazepam verilebilir,

 5. Dopamin infüzyonu yapılabilir.

18. Aşağıdakilerden hangisi, diyaliz esnasında ortaya çıkabilen akut hemolizin belirti ve bulgularından değildir ?

 1. Sırt ağrısı, göğüs ağrısı, dispne,

 2. Hipertansiyon,

 3. Cilt pigmentasyonunda dramatik bir koyulaşma,

 4. Hiperkalemi,

 5. Ven setindeki kanın kırmızı şarap görünümünü alması.

19. Diyaliz esnasında ortaya çıkabilen akut hemolizin en yaygın nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Aşırı ısıtılmış diyaliz solüsyonu,

 2. Hipoosmolar diyalizat,

 3. Diyaliz solüsyonunun kloramin, bakır ya da nitratla kontaminasyonu,

 4. Kan pompasından hemen önce arteriel setin bükülmesi,

 5. Kan akımı yüksek ve diyaliz veya kateter iğne delikleri nisbeten küçük olduğunda.

20. İzole ultrafiltrasyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Böbrek yetersizliği olmayan hastalarda da uygulanabilir.

 2. Hem high- flux, hem de konvansiyonel diyaliz membranları kullanılabilir.

 3. Konveksiyona dayanır; Amaç, kan solütlerini fazla değiştirmeden fazla sıvıyı intravasküler kompartmandan uzaklaştırmaktır.

 4. Potasyumu yüksek hastalarda diyalizin hemen başında uygulanmalıdır.

 5. Dolaşım stabilitesi, konvansiyonel hemodiyalizdekine göre daha iyi olmaktadır.

21. Ultrapür diyaliz sıvısının mikrobiyal bulaş ve endotoksin seviyeleri ne olmalıdır ?

 1. Mikrobiyal bulaş < 0.1 CFU/ml; Endotoksin< 0.03 IU/ml,

 2. Mikrobiyal bulaş < 100 CFU/ml; Endotoksin< 0.25 IU/ml,

 3. Mikrobiyal bulaş < 200 CFU/ml; Endotoksin< 2.0 IU/ml,

 4. Mikrobiyal bulaş < 0.000001 CFU/ml; Endotoksin< 0.03 IU/ml,

 5. Mikrobiyal bulaş < 0.5 CFU/ml; Endotoksin< 0.05 IU/ml,

22. Hemodiyaliz hastalarında, anemi tanısı için diyaliz öncesi hemoglobin seviyesi kaç olmalıdır ?

 1. Yetişkin kadın hastalarda Hb < 10,0 g/dl; Yetişkin erkek hastalarda Hb < 11,0 g/dl,

 2. Yetişkin kadın hastalarda Hb < 9,0 g/dl; Yetişkin erkek hastalarda Hb < 10,0 g/dl,

 3. Yetişkin kadın hastalarda Hb < 11,5 g/dl; Yetişkin erkek hastalarda Hb < 13,5 g/dl,

 4. Yetişkin kadın hastalarda Hb < 11,0 g/dl; Yetişkin erkek hastalarda Hb < 12,0 g/dl,

 5. Yetişkin kadın hastalarda Hb < 8,0 g/dl; Yetişkin erkek hastalarda Hb < 9,0 g/dl

 

23. Hemodiyaliz hastalarında anemi’nin değerlendirilmesinde öncelikle yapılması gerekli temel laboratuar tetkikleri hangileridir ?

 1. Hb seviyesi, eritrosit sayısı, serum demiri seviyesi, serum ferritini, serum albumin seviyesi, C- reaktiv protein,

 2. Hb seviyesi, lökosit sayısı, serum B12 seviyesi, ferritin, Coombs testi, serum aluminyum seviyesi,

 3. Hb seviyesi, eritrosit sayısı, transferin satürasyonu, ferritin, serum aluminyum seviyesi, serum B12 seviyesi,

 4. Hb seviyesi, ortalama eritrosit hacmi, ortalama eritrosit hemoglobini, mutlak retikülosit sayısı, serum demir seviyesi, serum total demir bağlama kapasitesi, serum ferritini, C- reaktiv protein

 5. Hb seviyesi, eritrosit sayısı, serum demiri seviyesi, total demir bağlama kapasitesi, serum ferritini, serum albumin seviyesi

24. Hemodiyaliz hastalarında hedef hemoglobin seviyesine ulaşmak ve bu seviyeyi sürdürmek için serum ferritin ve transferrin satürasyon değerleri minimal ve optimal ne kadar olmalıdır ?

 1. Serum ferritin’i minimal 100 mcg/l, optimal 200- 500 mcg/l

Transferrin satürasyonu minimal > % 20, optimal % 30- 40

b) Serum ferritin’i minimal 100 mcg/l, optimal 500- 800 mcg/l

Transferrin satürasyonu minimal > % 20, optimal % 50

c) Serum ferritin’i minimal 200 mcg/l, optimal 800 mcg/l

Transferrin satürasyonu minimal > % 10, optimal % 20- 50

d) Serum ferritin’i minimal 100 mcg/l, optimal 1 000 mcg/l

Transferrin satürasyonu minimal > % 10, optimal % 50

e) Serum ferritin’i minimal 100 mcg/l, optimal 100- 200 mcg/l

Transferrin satürasyonu minimal > % 20, optimal % 30- 40

25. Hemodiyaliz hastalarında serum ferritin düzeyi üst limitinin ne kadar olması önerilir ?

 1. 200 mcg/l,

 2. 600 mcg/l

 3. 800 mcg/l

 4. 1 000 mcg/l

 5. 400 mcg/l

26. Renal aneminin ESA ile tedavisi sırasında, düzeltme fazında hemoglobin seviyesindeki artış ayda ne kadar olmalıdır ?

 1. 0,5- 1,0 g/dl,

 2. 1,0- 1,5 g/dl,

 3. 1,0- 2,0 g/dl,

 4. 2,0- 2,5 g/dl

 5. 2,0- 3,0 g/dl

27. Hemodiyaliz hastalarında, diyaliz yoluyla ortalama günlük demir kaybı yaklaşık ne kadardır ?

 1. 2 mg/gün

 2. 3 mg/gün

 3. 1 mg/gün

 4. 1.5 mg/gün

 5. 0.5 mg/gün

28. Hangi epoetin veya darbepoetin alfa dozlarında, hedef hemoglobin seviyesi sürdürülemiyorsa ESA’lara direnç düşünülür ?

 1. epoetin için 100 IU/kg/hafta; darbepoetin alfa için 0,50 mcg/kg

 2. epoetin için 125 IU/kg/hafta; darbepoetin alfa için 0,75 mcg/kg

 3. epoetin için 200 IU/kg/hafta; darbepoetin alfa için 1,0 mcg/kg

 4. epoetin için 250 IU/kg/hafta; darbepoetin alfa için 1,5 mcg/kg

 5. epoetin için 300 IU/kg/hafta; darbepoetin alfa için 1,5 mcg/kg

29. Aşağıdakilerden hangisi ESA ile tedavide direnç nedeni değildir ?

 1. Kronik kan kaybı,

 2. Hiperparatirodi,

 3. Yetersiz diyaliz,

 4. Diabetes Mellitus,

 5. Orak hücreli anemi

30. 4 hafta veya daha uzun süredir ESA kullanılmasına rağmen, hemoglobin konsantrasyonunda ani ve hızlı bir düşüş olan, lökosit ve trombosit sayıları normal, mutlak retikülosit sayısı 10 000/mcL’nin altında ve kemik iliği aspirasyonunda eritroid hipoplazisi olan bir vakada aşağıdakilerden hangisi akla gelir ?

a) Myelofibrozis,

b) Hemoliz,

c) Saf kırmızı hücre aplazisi,

d) Demir eksikliği anemisi,

e) Mültipl myelom.

31. Aşağıdaki ESA’lardan yarılanma ömrü en uzun olan hangisidir ?

 1. CERA

 2. Epoetin alfa

 3. Epoetin delta

 4. Darbepoetin alfa

 5. Epoetin beta

32. ESA tedavisi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır ?

a) ESA ile tedavi edilen diyaliz hastalarında, hedef hemoglobin seviyesi 11,0- 12,0 g/dl arasında olmalıdır.

b) ESA ile tedavinin başlangıcında, hemoglobin düzeyinde aylık 1- 2 g/dl’lik bir artış hedeflenir.

c) ESA ile tedavi edilen hastalarda, hedef hemoglobin seviyesi 13,0 g/dl’yi aşmamalıdır.

d) ESA ile tedavinin başlangıcında, ilk ay hemoglobin düzeyinde hızlı bir artış hedeflenir.

e) Uzun etkili ESA’larla tedavide, SC ya da İV uygulama arasında etki açısından bir fark yoktur.

33. Hemodiyaliz hastalarında demir tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Serum ferritin >200 ng/mL, TSAT >20% olacak şekilde demir tedavisi sürdürülmelidir.

 2. Serum ferritin düzeyi 500 ng/ml’nin üzerine çıktığında, IV demir tedavisine devam etme kararı ESA yanıtına, hemoglobin ve TSAT düzeyine ve hastanın klinik durumuna göre verilmelidir.

 3. Hemodiyaliz hastalarında demirin tercih edilen uygulama yolu intravenözdür.

 4. Normal veya artmış serum ferritin düzeyi ve düşük bir transferin satürasyonu, fonksiyonel bir demir eksikliğini gösteriyor olabilir.

 5. İntravenöz uygulanan demir formları arasında, anaflaktoid reaksiyon sıklığı en fazla demir sukroz ile görülür.

34. ESA tedavisive yanıtı optimize etmeye yardımcı olabilen adjuvan tedavilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Androjenler, eritropoezi uyarmasının yanı sıra beslenme üzerine olan olumlu etkileri nedeniyle tüm KBY hastalarında kullanılabilir.

 2. Vitamin E, antioksidan özellikleriyle kırmızı kan hücresi ömrünü uzatabildiğinden KBY hastalarında ESA tedavisine ilaveten oral olarak verilebilir.

 3. Ultrapür diyalizat kullanılması, daha düşük C-reaktif protein ve interlökin- 6 düzeyleri sağlayarak kullanılan ESA dozunun azaltılmasına katkıda bulunabilir.

 4. Hemodiyaliz hastalarında, diğer nedenlerle açıklanamayan ESA’lara direnç varlığında HD çıkışı 1 g. L-Carnitine İV verilmesi denenebilir.

 5. Bozuk vitamin C durumunun düzeltilmesi, ESA tedavisine direnci azaltabilir ve vitamin E’nin etkisini güçlendirebilir.

35. EPO için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. EPO’nun % 90’ından fazlası böbrekler, geri kalanı büyük ölçüde hepatositler tarafından üretilir.

 2. İnsan EPO geni 7.kromozom’un uzun kolunda bulunur.

 3. İnsan EPO’su, 165 aminoasid’e sahip ve molekül ağırlığı 34 kd olan glikolize olmuş bir proteindir.

 4. EPO üretimi, oksijen taşınmasının azaldığı koşullarda azalır ve oksijen taşınmasının arttığı durumlarda artar.

 5. Böbrek hastalığı olmayan normal kişilerde, plazma EPO düzeyi ortalama 10- 18 mU/ml’dir.

36. Böbrek yetmezliği anemisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Böbrek hastalığının komplikasyonsuz anemisi, normositik ve normokromiktir.

 2. İlerlemiş böbrek yetmezliğinin anemisinde primer faktör, endojen EPO’nun hastalıklı böbrekler tarafından yetersiz üretilmesidir.

 3. Hem mekanik hem de metabolik faktörler, diyaliz hastalarında eritrosit yaşam süresini 70 güne düşürür.

 4. Son dönem böbrek yetmezliği anemisinde plazma EPO düzeyi 1000 mU/ml’ye yükselebilir.

 5. Üremik serumun eritroid prekürsörlerin çoğalması veya hem sentezi üzerinde inhibitör bir etkisi vardır; Yoğun diyaliz, dolaşımdaki EPO düzeyini değiştirmeksizin demir kullanımını ve Hct’i arttırabilir.

37. Hücre dışı sıvı hacmindeki 1 litre’lik artış, kan hacmini ne kadar arttırır ?

 1. 1000 ml

 2. 500 ml

 3. 300 ml

 4. 180 ml

 5. 320 ml

38. Hücre dışı sıvı hacminde çok fazla sayıda farklı moleküller bulunmasına rağmen, tek kantitatif önemli solüt hangisidir ?

 1. Na

 2. K

 3. Ca

 4. Mg

 5. Glikoz

39. Hücre dışı sıvı hacmine sodyum ilavesi, hangi sıvı bölmesinde artışa neden olur ?

 1. Hücre içi sıvı hacminde,

 2. Plazma hacminde,

 3. Hücreler arası sıvı hacminde

 4. Eritrosit hacmine

 5. Hem plazma hacminde, hem de hücreler arası sıvı hacminde

40. Diyaliz hastalarında tuz kısıtlaması yapılmadan, sadece su kısıtlaması yapılması hangi sıvı bölmesinde azalmaya neden olur ?

 1. Hücre içi sıvı hacminde

 2. Plazma hacminde

 3. Hücre dışı sıvı hacminde

 4. Hücreler arası sıvı hacminde

 5. Hem plazma hacminde, hem de hücreler arası sıvı hacminde

41. Ödem olmaksızın kaç litreye kadar sıvı vücutta tutulabilir ?

 1. 1 litre

 2. 2 litre

 3. 5 litre

 4. 3 litre

 5. 8 litre

42. İki diyaliz seansı arasında ağırlığı 3 kg artış gösteren ve plazma Na düzeyi normal (140 mmol/litre) olan bir hasta, günde yaklaşık ne kadar tuz almaktadır ?

 1. 1 gram

 2. 2 gram

 3. 3 gram

 4. 5 gram

 5. 10 gram

43. “Kuru ağırlık” kavramını aşağıdakilerden hangisi en doğru tanımlar ?

 1. Hastada ödemin olmadığı ve daha fazla sıvı çekilmesinin hipotansiyona neden olduğu ağırlık

 2. Hastanın antihipertansif kullanmadan normotansif olduğu ağırlık

 3. Hastanın ödeminin olmadığı, diyaliz esnasında kramplarının ve hipotansiyonunun olmadığı diyaliz çıkışındaki ağırlığı

 4. Hastanın tolere edebildiği en düşük diyaliz çıkış kilosu

 5. Hücre dışı sıvı hacmi normal olan hastanın ağırlığı.

44. Diyaliz hastalarında, sıvı durumunun değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Vena cava kollaps indeksi normal değeri 0,6 olup, hipervolemi durumunda 1’e yakın olur.

 2. Göğüs radiogramında 0.48’den daha yüksek bir kardiyotorasik indeks çoğu zaman hipervolemiyi gösterir.

 3. Diyaliz esnasında gelişen hipotansiyon atakları ve kas krampları, hastada kuru ağırlığa ulaşıldığının kanıtıdır.

 4. Normal bir kan basıncı, hastanın hipervolemik olmadığını kanıtlamaz.

 5. Diyaliz hastasında ultrafiltrasyon ile kan basıncının normal değerlere düşmemesi, hipertansiyonun volüme duyarlı olmadığını göstermez.

45. Diyaliz hastalarındaki hipertansiyonda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Diyaliz hastalarında kan basıncının gündüz- gece ritmi kaybolmuştur; normal kişilerde görülen gece kan basıncındaki azalma bu hastalarda görülmez.

 2. Hücre dışı sıvı fazlalığı sonucunda oluşan kan hacmindeki artış, kan basıncında artışa yol açar.

 3. Diyaliz hastalarında tuz alımındaki her artış, volüm genişlemesine ve hemen daima hipertansiyona neden olur.

 4. Volüm ve kan basıncı arasındaki ilişki doğrusaldır.

 5. Diyaliz hastalarında hipertansiyonun % 90’ı sıkı volüm kontrolüne yanıt verir.

46. Diyaliz hastalarındaki hipertansiyonun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Hücre dışı sıvı hacmindeki artış

 2. RAS aktivasyonu

 3. Sempatik sistem aktivasyonu

 4. Yetersiz Prostasiklin üretimi

 5. Nitrik oksit sentezinin inhibisyonu

47. Diyaliz hastalarındaki hipertansiyonda aşağıdaki mekanizmalardan hangisi rol oynamaz ?

 1. Hücre dışı sıvı hacminin, kan hacminin ve kardiak output’un artması

 2. Dijital benzeri immünoreaktif madde salınımında artma

 3. Hücre içi Na ve Ca konsantrasyonlarında artma

 4. Nitrik oksid sentezinin inhibisyonu

 5. Total periferik direncin azalması.

48. Diyaliz hastasında volüm fazlasının UF ile giderilmesi sonrasında, hücre dışı sıvı hacminin azalması ile kan basıncının normale dönmesi arasında birkaç haftalık bir süreç vardır: bu sürece ne ad verilir ?

 1. Paradoksal hipertansiyon süreci

 2. Dwell time

 3. Lag fenomeni

 4. Pause

 5. Yanıtsızlık fazı

49. Bazı diyaliz hastalarında UF ile birlikte ortaya çıkan “paradoksal hipertansiyon”un en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Hastanın antihipertansif ilaçlarını düzenli kullanmamasına bağlıdır.

 2. Volüm yüklenmesi ile kardiak output’daki artış nedeniyle ortaya çıkar.

 3. Hastada kuru ağırlığın altına düşülmüştür.

 4. Diyaliz solüsyonundaki Na miktarı fazladır.

 5. Sert su sendromu

50. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi hemodiyaliz sırasında diyalizata geçer ?

 1. Amlodipin

 2. Losartan

 3. Lisinopril

 4. Kandesartan

 5. Diltiazem

51. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi hemodiyaliz sırasında diyalizata geçmez ?

 1. Kaptopril

 2. Losartan

 3. Enapril

 4. Karvedilol

 5. Metoprolol

52. Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi hemodiyaliz sırasında diyalizata geçer ?

 1. Amiodaron

 2. Digoksin

 3. Diltiazem

 4. Prokainamid

 5. Verapamil

53. Diyaliz esnasında hipotansiyon gelişme riski, aşağıdaki durumlardan hangisinde daha azdır ?

 1. Albumin seviyesi düşük olan hastalarda,

 2. Sistolik veya diastolik disfonksiyon,

 3. Anemi,

 4. 65 yaş ve üzerindeki hastalarda,

 5. 45 yaş ve altındaki hastalarda.

54. Diyaliz sırasında gelişen hipotansiyon nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi sık görülmez ?

 1. Hedef kuru ağırlığın altına inilmesi,

 2. Yüksek UF hızı,

 3. Otonomik nöropati,

 4. İskemik kalp hastalığına bağlı diyastolik disfonksiyon,

 5. Sepsis.

55. Hastanın sıvı durumunun değerlendirilmesinde kullanılabilen aşağıdaki yöntemlerden hangisi invaziv bir yöntemdir ?

 1. Ekokardiografi ile İVC çapının ölçülmesi,

 2. Biyoimpedans ölçümleri,

 3. BNP ölçümü,

 4. Ekstravasküler akciğer su indeksi,

 5. KTO ölçümü.

56. Diyaliz hipotansiyonunun önlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir ?

 1. Günlük Na alımı 2 gram ile sınırlandırılmaldır,

 2. Hastanın diyaliz esnasında ya da diyalizden hemen önce yemesi önlenmelidir,

 3. Diyalizat ısısı 35 dereceye kadar düşürülebilir,

 4. Diyaliz süresi ya da sıklığı arttırılabilir,

 5. Düşük magnezyumlu ve düşük kalsiyumlu diyalizat kullanılması denenebilir.

57. Diğer tedbirlere yanıt vermeyen diyaliz hipotansiyonun önlenmesinde aşağıdaki farmakolojik ajanlardan hangisinin kullanılması düşünülmez ?

 1. Midodrine,

 2. Vasopressin,

 3. L-carnitine,

 4. Beta- Bloker,

 5. Sertralin.

58. Diyaliz hipotansiyonunun tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz ?

 1. Trendelenburg pozisyonu,

 2. Ultrafiltrasyonu durdurmak,

 3. İzotonik salin infüzyonu,

 4. Gelofusine infüzyonu,

 5. L-carnitine.

59. Hemodiyaliz hastalarında HCV’nin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. İlk kez hemodiyaliz tedavisine başlayan hastalarda ve başka bir merkezden transfer olan hastalarda mutlaka HCV için test yapılmalıdır.

 2. Düşük bir HCV prevalansına sahip merkezlerde başlangıç testi EIA ile olabilir; ancak, HCV prevalansı yüksek bir merkezde başlangıç testi Nükleik Asid Testi (NAT) ile olmalıdır.

 3. Nedeni açıklanamayan anormal aminotransferaz seviyeleri olan hemodiyaliz hastalarında HCV testi Nükleik Asid Testi (NAT) ile yapılmalıdır.

 4. Bir hemodiyaliz merkezinde ortaya çıkan yeni bir HCV enfeksiyonunun nozokomiyal olduğundan şüpheleniliyorsa, temas ihtimali olan hastalarda EIA testi yapılması yeterlidir.

 5. HCV’na maruz kalma durumunda HCV RNA 1- 2 hafta içinde, HCV antikorları ise ortalama 8 hafta sonra tespit edilebilir.

60. KBY hastalarında HCV enfeksiyonunun tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Tedavi kararı verilirken; yaşam beklentisi, böbrek nakli için adaylık, eşlik eden komorbid faktörler, tedavinin potansiyel yararları ve riskleri dikkate alınmalıdır.

 2. Akut bir HCV enfeksiyonu gelişen KBY hastalarında, antiviral tedaviye başlamadan önce 12 haftalık bir bekleme periyodu önerilir.

 3. Hemodiyaliz hastalarındaki HCV enfeksiyonu tedavisinde Pegile İnterferon ve Ribavirin ile kombinasyon tedavisi önerilir.

 4. Hemodiyaliz tedavisi altındaki HCV ile enfekte hastalarda, Standard İnterferon ile monoterapi önerilir.

 5. İnterferonun en yaygın yan etkileri; başağrısı, grip benzeri durum ve depresyondur.

61. Hemodiyaliz hastalarındaki HCV enfeksiyonu tedavisinin sonuçlarının izlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Kalıcı viral yanıt, antiviral tedavinin kesilmesinden 6 ay sonra HCV RNA klirensinin sağlanmış olmasını tanımlar.

 2. Kalıcı viral yanıt sağlandıktan sonra, hastanın halen nonviremik olduğundan emin olmak için hemodiyaliz hastalarında her yıl Nükleik Asid Testi (NAT) yapılmalıdır.

 3. Çalışmalar, konvansiyonel İnterferon ile monoterapi uygulanan hemodiyaliz hastalarının % 19- 71’inde kalıcı viral yanıtın sağlandığını göstermektedir.

 4. HCV enfeksiyonlu hastalar, tedavi ve tedaviye yanıta bakılmaksızın, HCV ile birlikte bulunan komorbid faktörler açısından izlenmelidir.

 5. Kalıcı biyokimyasal yanıt, antiviral tedavinin sonlandırılmasından sonra en az 6 ay boyunca ALT seviyesinin normal seyretmesi olarak tanımlanır.

62. Hemodiyaliz merkezlerinde HCV bulaşması ve bunun önlenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Hemodiyaliz merkezlerinin, kandan kaynaklanan patojenlerin yayılmasını önlemeye yönelik sıkı enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak şartıyla HCV ile enfekte hastalarını izole etmelerine ve bunlar için ayrı makine kullanmalarına gerek yoktur.

 2. HCV; ekipman, giysi vb. ortamda sadece birkaç saat canlı kalabilir.

 3. Aynı diyaliz merkezinde tedavi gören hastalar arasında HCV bulaşmasının en olası nedeni; merkez içinde enfeksiyon- kontrol yöntemlerine uyulmamasının bir sonucu olarak, çalışanlardan ve eldivenleri de içeren yüzeylerden çapraz- bulaştır.

 4. Her seans sonunda diyaliz makinasının dış yüzeyi, eğer görünür bir kontaminasyon yoksa, düşük kuvvette bir dezenfektan ile temizlenmelidir.

 5. Personel, hasta ile veya herhangi bir araç- gereç ile temas öncesinde ve sonrasında ellerini sabunla veya antiseptik el yıkama solüsyonu ile yıkamalıdır.

 

63. HBsAg (+), total anti- HBc (+), IgM anti- HBc (+), anti- HBs (-) olan hemodiyaliz hastası, Hepatitis B virus enfeksiyonu bakımından nasıl yorumlanır ?

 1. Geçirilmiş enfeksiyon

 2. Kronik enfeksiyon

 3. Akut enfeksiyon

 4. Yanlış pozitiflik

 5. Düşük seviyeli kronik enfeksiyon.

64. HBsAg (-), total anti- HBc (+), IgM anti- HBc (-), anti- HBs (+) olan hemodiyaliz hastası, Hepatitis B virus enfeksiyonu bakımından nasıl yorumlanır ?

 1. Geçirilmiş ve bağışıklık bırakmış enfeksiyon

 2. Kronik enfeksiyon

 3. Akut enfeksiyon

 4. Yanlış pozitiflik

 5. Düşük seviyeli kronik enfeksiyon.

65. HBsAg (+), total anti- HBc (+), IgM anti- HBc (-), anti- HBs (-) olan hemodiyaliz hastası, Hepatitis B virus enfeksiyonu bakımından nasıl yorumlanır ?

 1. Geçirilmiş enfeksiyon

 2. Kronik enfeksiyon

 3. Akut enfeksiyon

 4. Yanlış pozitiflik

 5. Düşük seviyeli kronik enfeksiyon.

66. HBV ve enfeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. HBV, kan bulaşmış yüzeylerde oda sıcaklığında en az 7 gün canlı kalabilir.

 2. Diyaliz merkezlerinde en önemli bulaş yollarından birisi; çalışanların,virus bulaşmış yüzeylerden elleri veya eldivenleri aracılığıyla virusu hastalara taşımasıdır.

 3. Yeni enfekte olmuş kişilerde HBsAg, HBV’na maruz kalındıktan 30- 60 gün sonra serumda ortaya çıkar.

 4. HBeAg varlığı, viral replikasyon ve yüksek virus seviyeleri ile ilişkilidir.

 5. IgM anti- HBc pozitifliği, HBV enfeksiyonunun kronikleştiğini gösterir.

67. Hepatit B aşısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. Dört dozluk (0,1,2 ve 12.ay) aşılama şeması uygulanan hemodiyaliz hastalarında koruyucu antikor yanıtı gelişme oranı daha yüksektir.

 2. Yaş, sigara, şişmanlık ve immünsüpresyon, aşıya yanıtı azaltan unsurlardır.

 3. Hemodiyaliz hastalarında uygulanan aşı dozu 20 mcg olmalıdır.

 4. 6 dozluk aşı uygulamasına yanıt alınamayan kişilerde, ilave aşı dozlarının bir antikor yanıtı oluşturabileceğine dair veri yoktur.

 5. Koruyucu antikor yanıtı, 10 mIU/ml ve üzerindeki değerler olarak tanımlanır.

68. 70 yaşında, 60 kg ağırlığında bir erkek hastanın kreatinin’i 6,0 mg/dl’dir; hastanın Cockcroft- Gault formülüne göre kreatinin klirensi yaklaşık kaç ml/dk olur ?

a) 6 ml/dk,

b) 10 ml/dk,

c) 13 ml/dk,

d) 14 ml/dk,

e) 15 ml/dk.

69. 60 yaşında, 50 kg ağırlığında bir kadın hastanın kreatinin’i 5,0 mg/dl’dir; hastanın Cockcroft- Gault formülüne göre kreatinin klirensi yaklaşık kaç ml/dk olur ?

a) 9,5 ml/dk

b) 11,0 ml/dk

c) 11,5 ml/dk

d) 12,0 ml/dk

e) 13,0 ml/dk

70. Hemodiyaliz tedavisindeki diabet hastalarının glisemik kontrolünde, aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilir değerlerdir ?

 1. Açlık glukoz seviyesi< 140 mg/dl; Yemekten 1 saat sonraki glukoz seviyesi< 200 mg/dl; HbA1c Tip I Diabetes’de 6- 7%, Tip II Diabetes’de 7- 8%

 2. Açlık glukoz seviyesi< 160 mg/dl; Yemekten 1 saat sonraki glukoz seviyesi< 250 mg/dl; HbA1c Tip I Diabetes’de 6- 7%, Tip II Diabetes’de 7- 8%

 3. Açlık glukoz seviyesi< 140 mg/dl; Yemekten 1 saat sonraki glukoz seviyesi< 200 mg/dl; HbA1c Tip I Diabetes’de 4- 5%, Tip II Diabetes’de 6- 7%

 4. Açlık glukoz seviyesi< 180 mg/dl; Yemekten 1 saat sonraki glukoz seviyesi< 250 mg/dl; HbA1c Tip I Diabetes’de 6- 7%, Tip II Diabetes’de 7- 8%

 5. Açlık glukoz seviyesi< 170 mg/dl; Yemekten 1 saat sonraki glukoz seviyesi< 200 mg/dl; HbA1c Tip I Diabetes’de 5- 7%, Tip II Diabetes’de 8- 10%

71. Hemodiyaliz hastalarında, aşağıdaki oral antihiperglisemik ajanlardan hangisinin kullanımından kaçınılmalıdır ?

 1. Rosiglitazone,

 2. Glipizide,

 3. Repaglinide,

 4. Metformin,

 5. Pioglitazone.

72. Kronik böbrek yetmezliği hastalarındaki insülin metabolizmasında, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Dolaşımdaki insülin’in yarılanma ömrü uzamıştır,

b) Kreatinin klirensi 50 ml/dk’nın altına indiğinde, insülin ihtiyacı azalır ve insülin’in kesilmesi söz konusu olabilir,

c) Üremik hastalarda; üremik toksinler, hiperparatiroidi ve anemi insülin’e direnç oluşturabilir,

d) Böbrek yetmezlikli hastalarda insülin’e duyarlılığın azalmasında; karaciğer’de glukoneojenezin artması, hepatik ve/veya kas glukoz tutulumunun ve hücre içi glukoz metabolizmasının azalmasının katkısı olabilir,

e) İleri düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalarda; bazal plazma insülin, proinsülin ve c-peptid düzeyleri azalır.

73. Aşağıdakilerden hangisi, heparin etkisiyle ortaya çıkan trombositopeni için yanlıştır ?

a) Tip I trompositopeni, heparine başladıktan sonraki ilk 5 gün içinde trombosit sayısının düşmesi ile karakterizedir; geçici bir durumdur, heparini kesmeye gerek yoktur.

b) Tip II trombositopeni, antikor aracılığı ile ortaya çıkan daha ciddi bir komplikasyondur.

c) Tip II trombositopeni’de anfraksiyone heparin yerine DMAH kullanılır.

d) Tip II trombositopeni’de ne anfraksiyone heparin ne de DMAH kullanılır.

e) Tip II trombositopeni’de düşük molekül ağırlıklı heparanoid veya direkt trombin inhibitörleri kullanılır.

74. Aşağıdakilerden hangisi heparin’in yan etkilerinden değildir ?

a) Ciddi cild nekrozu,

b) Hipersansitivite,

c) Osteoporoz,

d) Hipertansiyon,

e) Hiperkalemi.

75. Aşağıdakilerden hangisi, hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon riskinin azaltılmasında etkili değildir ?

a) Optimal hemodiyaliz yeterliliğinin sağlanması,

b) Malnütrisyonun önlenmesi,

c) Demir yüklenmesinden kaçınılması,

d) Optimum Hb konsantrasyonunun sürdürülmesi,

e) Yüksek tansiyonun düşürülmesi.

76. Kalıcı damar erişim yolu enfeksiyonları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Ateş ve bakteriemi’nin bulunmadığı nativ AVF lokal enfeksiyonunda fistülün antiseptikle temizlenmesi yeterlidir.

b) Birlikte ateş ve bakteriemi’nin bulunduğu nativ AVF enfeksiyonunda, iğne giriş yerleri değiştirilmeli ve en az 4 hafta süreyle uygun antibiotik İV olarak verilmelidir.

c) Enfekte trombüs ve/veya septik emboli vakalarında fistüle cerrahi müdahale gerekir.

d) Enfekte greftlerde, bakteriemi olup olmamasına bağlı olarak uygun antibiotiklerle İV 2-4 hafta süreyle tedavi uygulanır.

e) Greftlerde, nativ AVF’e göre enfeksiyon oranları belirgi olarak daha yüksektir.

77. Hemodiyaliz hastalarında kateter enfeksiyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Çıkış yeri enfeksiyonu, kateter çıkışının etrafında bulunan eritemin varlığıyla tanınır.

b) Enfekte kısa süreli kateterler, antibiotik tedavisi uygulanarak yerinde bırakılabilir.

c) Tünelli kateterlerin çıkış yeri enfeksiyonlarında, bakteriemi de mevcutsa 4 hafta süreyle uygun antibiotikle tedavi uygulanır.

d) Tünelli kateterlerde, tünel enfeksiyonu söz konusu ise kateter çıkartılmalıdır.

e) Bakteriemik hastalarda; osteomyelit, endokardit ve septik artrit gibi komplikasyonlar görülebilir.

78. Radiosefalik ve brakiosefalik fistüller karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Radiosefalik fistüllerde, trombozis ve enfeksiyon oranları daha düşüktür.

b) Kol şişmesi, brakiosefalik fistüllerde daha çok görülür.

c) Çalma fenomeni insidansı, radiosefalik fistüllerde daha fazladır.

d) Brakiosefalik fistüller daha fazla bir kan akımı sağlar.

e) Brakiosefalik fistülü oluşturmak teknik olarak biraz daha zordur.

79. Radiosefalik ve brakiosefalik fistül oluşturulamayan hastalarda 3.seçenek aşağıdakilerden hangisi olmalıdır ?

a) Alt ekstremite fistülü,

b) Alt ekstremite grefti,

c) Tünelli kateter,

d) Transpoze bazilik ven fistülü,

e) Üst kola lup grefti.

80. Başarılı bir radiosefalik fistül için, arter ve ven çapları en az ne kadar olmalıdır ?

a) 0.5 mm,

b) 2.0 mm,

c) 1,5 mm,

d) 1.0 mm,

e) 1.2 mm

81. Fistül içindeki akım en kaç ml/dk olmalıdır ?

a) 350 ml/dk,

b) 400 ml/dk,

c) 450 ml/dk,

d) 500 ml/dk,

e) 600 ml/dk.

 

 

bottom of page