top of page

DİHED-DİYAMER İstişare Toplantısı Gerçekleşti

 DİYAMER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Basri Yılmaz ile istişare toplantısı gerçekleştirildi

17 Şubat 2018 tarihinde Diyaliz Hekimleri Derneği’ni(DİHED) temsilen Uzm. Dr. Hıdır Arslan(DİHED Yönetim Kurulu Başkanı) ile Op. Dr. Mesut Kösem(DİHED Genel Sekreteri) ve Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği’ni(DİYAMER) temsilen Dr. Basri Yılmaz’ın(DİYAMER Yönetim Kurulu Başkanı) katılımı ile bir istişare toplantısı gerçekleşmiştir.

 

Yapılan toplantının içeriği şöylece özetlenmiştir:

1- Her iki dernek yönetim kurulu başkanları da birer diyaliz hekimi olarak, Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği’nde «30 makineye kadar 1 hekim» kuralının hekimler aleyhine değişmesine karşı olduklarını belirttiler. Sağlık Bakanlığı’nın «Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik» oluşturulma aşamasında sektördeki tüm paydaşları temsil eden dernek ve kuruluşların görüşlerine başvurmasının gerektiği vurgulandı.

2- Dr. Basri Yılmaz kendisinin herşeyden önce bir diyaliz hekimi olduğunu, geçmişte DİHED’in yönetim kurulunda yer almış olmaktan onur duyduğunu belirtti. Ayrıca DİHED’in göreve gelen yeni yönetim ile oluşan dinamizm ve üye sayısının hızlı artışından dolayı çok memnun olduğunu belirtti. DİYAMER olarak üyesi olan kliniklerdeki hekimlerin DİHED’e üye olması ve derneğe destek olunması konusunda çağrı yapacağı belirtildi.

3- Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Tranplantasyon Kongresi’nin şu andaki haliyle diyaliz hekimlerinin beklentilerine cevap vermekte zayıf kaldığını, kongrede diyaliz hekimlerine yönelik eğitimlerin daha yoğun gerçekleştirilmesi ve bu kongre organizasyonuna DİHED ve DİYAMER’in de dahil olması gerektiği vurgulandı. Kongre bünyesinde Damaryolu konusunda çalışan hekimleri teşvik edecek ve katılımlarını artıracak çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. DİHED ve DİYAMER’in beraber işbirliği ile yapılacak toplantı, sempozyum ve kongre organizasyonları için diğer dernek ve kurumlarla işbirliğine hazır olduklarını belirttiler.

4- Diyaliz alanında çalışan hekim dışı sağlık mesleği çalışanlarının yetiştirilmesi konusunda ülkenin ihtiyaçlarına dikkat edilmemesinin ve plansızlığın yarattığı sorunların diyaliz merkezlerindeki çalışan kalitesini düşürdüğü, diplomalı işsiz kitlesi oluşturduğu ve bunun sonuçlarının her geçen gün ağırlaştığı hususunda mutabık kalındı. Bu hasarın engellenmesi  için diyaliz teknikeri yetiştiren okulların ve sektörel derneklerin katılımı ile oluşturulacak çalışma grupları ile konunun bir bütün olarak değerlendirilerek uzun vadeli çözüm yolları oluşturulması gerektiği vurgulandı. 

5- Resertifikasyon Sınavı’nın ülkemizde sadece diyaliz sektörü çalışanları için uygulanmasının adaletsiz olduğu belirtildi. Bu sınavdan uzun yıllar aktif diyalizde çalışanların muaf tutulması veya Bilgi Güncelleme Eğitimi (Kongrelerde 2 günlük eğitim veya Uzaktan Eğitim) şeklinde yapılabileceği konusunda mutabık kalındı. Dr. Basri Yılmaz bu düzenleme ilk geldiğinde «Resertifikasyon Sınavı» nın iptali için DİEHD bünyesinde dava açan üç hekimden biri olduğunu ancak açılan davanın idarenin yetkisi kapsamında düzenlenen bir tasarruf olması münasebetiyle mahkemece red edildiğini belirtti.

 

6- DİHED ve DİYAMER Nefroloji-Diyaliz alanında çalışanların sorunlarını saptayıp çözüme ulaştırılması için oluşturulacak platformda (Sektör Sorunları Çalışma Grubu) yer almak için istekli olduklarını belirttiler. 

7- Dr. Basri Yılmaz şu an ülkemizdeki seans geri ödeme bedelinin 40 Euro düzeyinde olduğunu, bu fiyatın dünyanın en ucuzu olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerdeki kalitede diyaliz yapıldığını vurguladı. Bu düşük fiyat sebebiyle bir çok diyaliz merkezinin zor durumda olduğunu, geçmiş beş yıllık sürede yüzden fazla merkezin mali sorunlar nedeniyle kapanmış olduğu belirtildi.

8- Sektörün diyaliz hekimi bulmakta ciddi sıkıntılar yaşadığını, kamuda bir çok merkezin diyaliz hekimi olmadan diyaliz yaptığı belirtildi. Kamu diyaliz merkezlerinin de aynı yönetmelik ile hizmet vermeleri gerekirken; kamu lehine ayrımcılık yapıldığı belirtildi. Diyaliz hekimliğinin eskiden olduğu gibi cazip hale gelmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi.

9- Hemodiyaliz hastalarının damaryolu sağlanması konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı ve damaryolu sorununun hastaların yaşam kalitesi ve yaşam süresi üzerine olumsuz etkilerinin olduğu belirtildi. A-V fistül, Greft, Katater ve Radyolojik girişimler için SGK’nın uyguladığı yetersiz geri ödeme politikasının hastaları mağdur ettiği belirtildi. Damaryolu üzerine uzmanlaşmış hekimlerin çalıştığı «Damaryolu Cerrahisi Merkezi» olarak adlandırılan merkezlerin oluşturulmasının bu soruna çözüm olabileceği vurgulandı.

10- DİHED ve DİYAMER birbiriyle ve diğer derneklerle karşılıklı dialoğun ve işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine vardılar. Hemodiyaliz konusunda sorunların saptanması ve çözümlerin oluşturulması için multidisipliner bir yapı içinde hekimlerin katkı vereceği «Hemodiyaliz Bilim Kurulu» oluşturulması, bu kurula her iki derneğin de bilimsel yeterliliğe haiz temsilciler vermesi  kararı alındı.

 

Toplantı karşılıklı nezaket, saygı ve anlayış içinde gerçekleşmiş olup, bu toplantı sebebiyle alınan kararların diyaliz sektörüne, merkezlere, hekimlere ve hastalara faydalı olacağına inanıyoruz. DİHED ve DİYAMER olarak her iki derneğin yönetici ve üyelerine saygılarımızı sunuyoruz.

        

Uzm. Dr. Hıdır ARSLAN                                                                                                Dr. Basri YILMAZ                          

 DİHED Yönetim Kurulu Başkanı                      Op. Dr. Mesut KÖSEM              DİYAMER Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                              DİHED Genel Sekreteri

   

      •

Yayın Tarihi: 28/02/2018

bottom of page