top of page

DİHED-DİADER Görüşmesi Gerçekleştirildi

 DİADER Yönetim Kurulu Başkanı Uz. Dr. Hakan Kaptanoğulları ile bir görüşme gerçekleştirildi.

20 Ocak 2018 tarihinde Diyaliz Hekimleri Derneği’ni (DİHED) temsilen Uz. Dr. Hıdır Arslan (DİHED Yönetim Kurulu Başkanı) ve Op. Dr. Mesut Kösem (DİHED Genel Sekreteri) Kurumsal Özel Diyaliz Merkezleri Derneği(DİADER) Yönetim Kurulu Başkanı Yard. Doç. Hakan Kaptanoğulları’na bir nezaket ve istişare görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede ülkemizde diyaliz alanında çalışan hekimlerin ve diyaliz merkezlerinin sorunları konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

 

Yapılan görüşmenin içeriği şöylece özetlenmiştir:


1- Yeni yönetmelikte diyaliz hekiminin diyaliz seansında bakması gereken hasta sayısı konusunda 2 dernek temsilcileri görüşlerini paylaştılar. 


2- Özel diyaliz merkezlerinin diyaliz hekimi bulmakta yaşadığı sorunlar dile getirildi. DİHED tarafından sektörün diyaliz hekimi ihtiyacının karşılanabilmesi için, diyaliz hekimlerinin çalışma koşullarının ekonomik ve sosyal olarak iyileştirilmesi gerektiği belirtildi. 


3- Sağlık Bakanlığı’nın diyaliz merkezlerine sınırlı diyaliz hekimi kadro tanımlamasının yarattığı sorunlar dile getirildi. Diyaliz merkezleri açısından bu durumun hekim bulmakta ve çalıştırmakta sorunlar oluşturduğu, diyaliz hekimleri açısından ise hekimleri haftada 10 seansın üzerinde çalışmaya zorladığı, hekimlerin izin kullanmakta ve toplantılara katılmakta zorluklar yaşadığı belirtildi. 


4- Diyaliz merkezleri için sınırlı sayıda hekime kadro tanımlamasının şu anda yürürlükte olan İş Kanunu ve Diyaliz Yönetmeliği’ne  uygun çalışmayı neredeyse imkansız hale getirdiği vurgulandı. Diyaliz merkezlerine İş Kanunu ve Diyaliz Yönetmeliği’ne uygun, merkezin ihtiyacına göre yeterli sayıda, tam zamanlı hekim kadro tanımlama hakkının verilmesi gerektiği belirtildi. 


5- Sorumlu Diyaliz Hekimi ve Sorumlu Uzman Hekim’in ilaç yazmak konusunda SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ile getirilen sınırlamaların kaldırılması gerektiği görüşüldü. Ayrıca Sertifikalı İç Hastalıkları Uzmanının hemodiyalize başlama raporu verebilmesi gerektiği görüşü dile getirildi.


6- Diyaliz merkezlerinde kan transfüzyonu yapılmasına getirilen yasaklamanın, hastanın tedavisini güçleştirdiği belirtilerek bu sorunun çözümü için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği vurgulandı.

 

7- Resertifikasyon Sınavı’nın ülkemizde sadece diyaliz sektöründeki çalışanlar için uygulanmasının bir adaletsizlik olduğu belirtildi. Bu sınavdan uzun yıllar aktif diyalizde çalışanların muaf tutulması veya Bilgi Güncelleme Eğitimi (Kongrelerde 2 günlük eğitim veya Uzaktan Eğitim) şeklinde yapılabileceği görüşüldü.


8- Diyaliz merkezlerinin ve Nefroloji-Diyaliz alanında çalışan hekimlerin sorunlarını saptayıp çözüme ulaştırılması için bir platform oluşturulması (Sektör Sorunları Çalışma Grubu) için DİADER ve DİHED’in istekli olduğu belirtildi. 


9- Ülkemizde hemodiyaliz hastalarının damaryolu konusunda yaşadığı sorunların her geçen gün arttığı,  Anadolu şehirlerinde yaşayan hastaların damaryolu sağlanması için 100-200 km uzaklıktaki hastanelere gitmek zorunda kaldığı, A-V fistül, A-V greft operasyonu yapılmasında yaşanan sorun ve başarısızlıkların katater ile hemodiyalize giren hasta oranını arttırarak, hastanın yaşam kalitesini bozduğu ve yaşam süresini azalttığı belirtildi.  SGK ve Sağlık Bakanlığı ile damaryolu sorunları konusunda çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna varıldı.


10- DİHED tarafından Diyaliz merkezlerinde Mesul Müdür olarak çalışan hekimlerin konumları sebebiyle yaşayabilecekleri risklerin bulunduğu ve bunun için bu riskin «Mesul Müdürlük Ücreti» olarak ödenmesi gereği dile getirildi.


11- Diyaliz alanında çalışan hekimlerin eğitimi için DİHED tarafından düzenlenecek Eğitim Toplantılarına DİADER’in  gerekli desteği vermeye hazır olduğu  belirtildi. 


12- DİADER ve DİHED tarafından karşılıklı dialoğun ve işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

 
Bizi sıcak şekilde karşılayan, aynı zamanda derneğimiz üyesi olan DİADER Yönetim Kurulu Başkanı Yard. Doç. Dr. Hakan Kaptanoğulları’na misafirperverliği için derneğimiz adına teşekkür ederiz. 

Yayın Tarihi: 24/01/2018

bottom of page